Statistisk fysikk (FYS340)

Emnet skal gi en innføring i statistisk fysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYS340

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Termodynamikkens første og andre hovedsetning. Perfekt klassisk gass. Perfekt kvantegass. Annenkvantisering, mangepartikkeltilstander, tetthetsmatrisen, Fock-rom, partitionsfunksjon. Fri elektrongass, Fermi-Dirac-statistikk, Bose-Einstein-statistikk. Kanonisk, og makrokanonisk ensemble, faseoverganger, spinnmodeller (Ising, Heisenberg).

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå, og kunne anvende sammenhengen mellom mikro- og makrotilstander for termodynamiske systemer.
  • Ha en god forståelse for klassiske og kvante-statistiske systemer.
  • Kjenne til forskellige termodynamiske fenomener på mikroskopisk nivå, herunder faseoverganger, varmekapasitet, magnetisering, spin-systemer.
  • Kunne utføre detaljerte beregninger for slike systemer. 

Forkunnskapskrav

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

FYS320 Kvantemekanikk, FYS330 Mikrofysikk

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 2/3 30 Minutter Bokstavkarakterer
Presentasjon 1/3 30 Minutter Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eero Aleksi Kurkela

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning/øvinger per uke.  Undervisningsspråk: norsk eller engelsk.  

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistisk fysikk og faststoffysikk (FYS310_1) 5

Åpent for

Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto