Kjønn, kultur og samfunn: Introduksjon til kjønnstudier (GEN540)

Hva er kjønn? Hvordan kan vi forstå spørsmål om kjønn, feminisme, makt og (u)likestilling? Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for det tverrfaglige kjønnsstudiefeltet, og tar utgangspunkt i de teoretiske og politiske diskusjoner de siste tiårene, noe som reflekterer en dreining fra spørsmål om kjønnslikestilling til spørsmål om kjønns - og seksualitetsmangfold, interseksjonalitet og makt. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder i feministisk og kjønnsforskning i dag. Sentralt i emnet er spørsmål om kjønn som normstruktur, og maktkritiske perspektiver på hvordan kunnskap om og normer for kjønn produseres og videreføres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

GEN540

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier, begreper og diskusjoner i kjønnsforskningen. Vi er opptatt av kjønn, ikke som en avgrenset identitet eller rolle, men som noe som hele tiden produseres og forhandles. Vårt utgangspunkt er at kjønn ikke kan analyseres på egen hånd, men må ses i sammenheng med seksualitet, klasse, rasialisering, funksjonsvariasjon, nasjonalisme blant annet. Emnet bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av normer, kunnskapsregimer og maktrelasjoner. På emnet arbeider vi med feministiske, trans- og dekoloniale pedagogikker, hvor vi reflekterer over egen kunnskap og læringsbetingelser. Emnet innbefatter teorier og praksiser knyttet til blant annet feminismer, skeiv teori, transstudier, dekoloniale studier og urfolksstudier, kritisk raseteori og crip teori.  Målet for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra kjønnsstudier også i sine respektive fagfelt.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne sitte igjen med følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 

Studenten skal ha kunnskap om

  • utviklingen av kjønnsforskning, og hvordan kjønnsstudier er i dialog med fagområder, slik som skeiv teori, kritisk raseteori, og dekoloniale studier. 
  • sentrale teoretiske retninger, metoder og begreper innenfor kjønnsstudier.
  • hvordan kjønn, seksualitet, klasse, rase og funksjonsvariasjon virker inn på forståelser av identitet og tilhørighet.
  • hvordan perspektiver på kjønn, seksualitet, klasse, nasjonal identitet, rase og funksjonsvariasjon har betydning for kunnskapsproduksjon og praksiser.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

  • bruke teori og metode fra emnet til å formulere problemstillinger innenfor kjønnsstudier og eget fagfelt.
  • ta i bruk faglige begreper og perspektiver fra kjønnsstudier på en selvstendig måte innenfor studentenes egne fagområder.
  • kritisk analysere forståelser av kjønn i lys av historiske, sosiale og kulturelle problemstillinger.

Generell kompetanse:

Studenten skal

  • ha forståelse for kjønnsperspektiver som en analytisk nøkkel i spørsmål om makt og normer.
  • kunne ta bruk kjønnsperspektiver og normkritikk i profesjonelle og utdanningsmessige situasjoner.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor-grad

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 6 Dager Bokstavkarakterer

Eksamen består av en individuell hjemme-eksamen (6 dager). Studentene blir bedt om å skrive et essay (3000 ord), som vil bli gitt karakter A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering og gruppepresentasjon
Dette kurset krever aktiv deltakelse: Studentene vil bli bedt om å levere et individuelt essay (1500 ord) og utarbeide en gruppepresentasjon om et gitt emne. Disse aktivitetene utgjør den obligatoriske midtveisevalueringen for emnet. Denne blir vurdert som bestått / ikke bestått. Kommentarer til innleveringene og gruppepresentasjonene vil bli gitt i plenum. Studentene må bestå denne todelte obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Kurset består av ukentlige økter. Disse øktene omfatter korte forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid - tilpasset ulike studiemåter. Alle studenter forventes å lese pensum og delta aktivt i gruppediskusjoner for å stimulere til analytiske refleksjoner i et produktivt miljø med medstudenter. Vi arbeider med transformativ læring, har etiske guidelines for kurset og utarbeider sammen en avtale om tryggere/modig rom for emnet. Dette vil bli gjort på og utenfor campus, og emneansvarlig vil legge til rette for en digital læringsplattform (Canvas).

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto