Fordypning i historiske temaer (HIS271)

Emnet skal gi dypere innsikt i et utvalgt historisk tema. Emnet gir gjennom dette en dypere kunnskap om og ferdigheter i den historiske forskningsprosessen. Emnet bygger på kompetansen og kunnskapene studentene har utviklet gjennom innføringsemnene i historie og forutsetter at studentene videreutvikler disse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HIS271

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi dypere innsikt i et historisk tema med utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse i fagmiljøet. Emnet skal behandle sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle og/eller didaktiske perspektiver. Studentene skal sette seg inn i forskningslitteratur og primærkilder innenfor dette temaet. Det faktiske tematiske området som vil undervises avgjøres av faglærer og vil kunngjøres om høsten.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • kunne gjøre rede for utvalgte teorier, begrep og ståsted innenfor et tematisk emne i historiefaget
 • ha kjennskap til forskning som foregår innenfor fagområdene emnet omhandler
 • utvikle historisk kunnskap med bredde i tid og rom - samt dybde i detaljene - for å kunne utskille sammenhenger
 • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet sin egen unike historiske tid og ble formet av denne tiden
 • forklare hvordan samtiden er formet av fortiden i både kontinuitet og forandring
 • evaluere historiske argumenter og å kunne forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og kan forbedres. Dette inkluderer studentens egen historiske praksis

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • kunne samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, inklusive primær- og sekundærkilder, i tekstlige, visuelle og digitale former
 • kunne utforme velbegrunnede historiske narrativ, argumenter og rapporter om forskningsfunn i varierte media for varierte publikum
 • beherske normer og konvensjoner i akademisk lesning og skriving i historiefaget

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • kunne anvende historisk kunnskap og historisk tenkning på spørsmål i samtiden, spesielt utdanning, medborgerskap og miljøspørsmål
 • kunne gjenkjenne og utvikle standpunkter som skal gjenspeile refleksjon, samarbeid og et mangfold av perspektiver
 • kunne konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS195 Byens historie
HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS185 Innføring i historiske emner
HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS185 Innføring i historiske emner
HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS185 Innføring i historiske emner

Andre emnekombinasjoner kan godtas hvis de har tilsvarende innhold.

Forkunnskapskravet er minimum 45 studiepoeng i historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 20 Minutter Bokstavkarakterer Alle

Eksamensoppgaven skal besvares på norsk med mindre noe annet er innvilget via søknad

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske oppgaver, Obligatorisk deltakelse 75%
Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt tre oppgaver. Disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til muntlig eksamen. Disse må være godkjent senest to uker før eksamensdatoen. Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Karakterregel: Godkjent

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer. Emnet har en pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Forelesninger vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av perioden. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet.

Åpent for

Åpent for studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. 

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto