Rettsanvendelse i barnevernsarbeid (MBA105)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA105

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

God kunnskap om rettsregler innenfor barnevernretten, og evne til å anvende disse for å løse barnevernsrettslige problemstillinger, er en forutsetning for ivaretakelse av barns og foreldres rettigheter i møte med barneverntjenesten.  Et sentralt siktemål med emnet er at studentene tilegner seg gode ferdigheter i juridisk metode for å kunne identifisere og løse juridiske problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har god kunnskap i juridisk metodelære (rettskildelære), herunder:

 • hvilke rettskilder som er relevante ved løsning av ulike barnevernrettslige spørsmål
 • prinsippene for tolking av ulike rettskilder
 • hvordan anvende rettskilder på en juridisk problemstilling

Ferdighet:

Kandidaten kan selvstendig identifisere og vurdere rettslige problemstillinger, og anvende juridisk metode ved løsning av disse (rettsanvendelse), herunder

 • finne frem til, formulere og analysere rettslige problemstillinger
 • skille mellom rettslige problemstillinger og løse disse separat
 • finne frem til og tolke det rettslige grunnlaget (lovbestemmelser og evt. andre rettskilder) som er relevant for å løse de rettslige problemstillingene
 • finne frem til og vurdere hva som er relevante faktiske opplysninger i saken
 • anvende det rettslige grunnlaget på relevante faktiske opplysninger i saken
 • konkludere
 • formulere seg presist

Generell kompetanse:

Kandidaten kan analysere relevante eksisterende og fremtidige rettslige problemstillinger og rettskildemateriell på barnevernfeltet, herunder

 • kommunisere barnevernsrettslige problemstillinger og løsning av disse muntlig og skriftlig
 • kan sette seg inn i og oppdatere sin juridiske kunnskap i tråd med nasjonal og internasjonal utvikling av barnevernsretten.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 4 Timer Bestått/ Ikke bestått Lovdata

Nasjonal deleksamen i juss arrangeres som en 4 timers individuell skoleeksamen hvor studentene vil ha tilgang til LovdataPro. Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter vil bli trukket fra eksamen.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Moum Hellevik

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid og presentasjoner. Digitale ressurser vil benyttes der det er hensiktsmessig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barnevernsrettslige tema (MBA102_1) 5
Barnevernsrettslige tema, Barnevernsrettslige tema ( MBA102_1 MBA102_2 ) 15

Åpent for

Barnevernsarbeid - Masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto