Forum/masteroppgaven (MBV170)

Forum er en digital  møteplass der studenter og faglærere i masterutdanningen møtes til felles dialog og diskusjoner omkring aktuelle problemstillinger studentene står overfor i arbeidet med masteroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBV170

Versjon

2

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Forum kan betegnes som et analyseverksted der sentrale spørsmål som framkommer i arbeidsprosessen med prosjektskissa tas opp og drøftes kollektivt. Emnet er også en møteplass for alle studentene i kullet, enten de er på utveksling eller tar et emne lokalt på campus Ullandhaug.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om sammenhengen mellom problemstilling, teoretisk rammeverk, valg av metode og resultat
  • har kunnskap om ulike typer forskningsdesign
  • har kunnskap om veiledning og hverandrevurdering
  • har kunnskap om akademiske sjangre som prosjektskisse og abstrakt

Ferdighet

Kandidaten

  • kan presentere, kritisk vurdere og diskutere eget og andres faglige arbeid med utgangspunkt i arbeidets formål, dets problemstilling, teori, empiri og metodologi, samt i lys av etiske problemstillinger
  • kan utvikle en  presis og realistisk prosjektskisse for et mastergradsprosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan formulere adekvate problemstillinger som er relevante og aktuelle for barnehagens praksis- og forskningsfelt
  • kan reflektere kritisk over egen læring og den faglige utviklingen i arbeidsprosessen, og formidle og drøfte denne innsikten med andre
  • kan gi og motta veiledning

Forkunnskapskrav

MBV115 Barnehagen som forskningsarena, MBV160 Vitenskapsteori og forskningsmetode
Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle tidligere emner i mastergradsstudiet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektbeskrivelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Prosjektbeskrivelse: Studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse på 1000 ord +/- 10% med referanseliste som skal godkjennes av veiledere og faglærere i emnet. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for veiledningskontrakt for gjennomføring av mastergradsoppgaven. Prosjektbeskrivelse og referanseliste skal leveres på Inspera innen fastsatt frist. Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Forum, Obligatorisk tilstedeværelse 70%, Utkast til prosjektskisse

Spesifisering av arbeidskrav:

Forum: Studentene skal delta i aktivt i Forum med presentasjoner av eget arbeid og påfølgende diskusjon av problemstilling og en foreløpig prosjektskisse. Deltakelse i Forum er en forutsetning for å gå videre i arbeidet med masteroppgaven.

Obligatorisk arbeidskrav: Utkast til prosjektskisse, ca. 700 ord.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Studiekoordinator:

Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Aktiv deltakelsen i Forum er obligatorisk for alle studenter. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, seminarer om aktuelle tema, individuell veiledning og gruppeveiledninger. Forum kommer i forlengelsen av vitenskapsteori og metodedelen og er sentralt for forberedelsene til arbeidet med masteroppgaven.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto