Menneskerettigheter for lærere (MGL3052)

Emnet i menneskerettigheter er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL3052

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Globaliseringsprosessen, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter svært aktuelt. Emnet i menneskerettigheter er spesielt innrettet med tanke på fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettigheter som har betydning for identitet og integrasjon blir vektlagt.

Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner. Debatter om menneskerettighetsbrudd som omhandler elever, foreldre, lærere, skoler og pensum blir spesielt belyst. Det samme gjelder saker som omhandler identitetsspørsmål. Hvordan integrering i skolen og samfunnet ellers kan kobles til menneskerettigheter blir diskutert. Emnet vektlegger i sin tverrfaglige tilnærming rettighetsdiskusjoner hvor ulike menneskerettigheter kan komme i konflikt med hverandre. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om utviklingen av menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om ulike diskurser og problemfelt innenfor menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om hvordan menneskerettighetene kan brukes aktivt i skolehverdagen
 •  har inngående kunnskap om multikulturalisme og flerkulturalitet

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne anvende en menneskerettslig tilnærming på faglige utfordringer i skolen
 • kunne reflektere metodisk over ulike tilnærminger til menneskerettighetene og hvordan disse er relevante i skolesammenheng
 • ha utviklet kompetanse til å takle kulturelle motsetninger
 • kunne arbeide selvstendig med menneskerettslige spørsmål
 • kritisk analysere pedagogiske spørsmål i lys av ulike menneskerettigheter 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan søke og finne relevant litteratur om pedagogiske- og menneskerettslige problemstillinger
 • kan kritisk reflektere over egen praksis i lys av menneskerettighetene

Forkunnskapskrav

MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
Samfunnsfag 1 og 2 (1-7). Studenter med minst 60 studiepoeng samfunnsvitenskapelige fag kan søke om plass. 

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen på 3000 ord +/- 10 % som teller 60% av samlet karakter.Hjemmeeksamen går over 3 uker.En muntlig, individuell eksaminasjon på inntil 30 minutter som teller 40 % av samlet karakter. Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgave, 80% tilstedeværelse i undervisningen

Oppgave på 5000 tegn.

Begrunnet i at faget krever aktiv studentdeltakelse med tilbakemeldinger fra medstudenter er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.

Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til vurdering i emnet. 

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Tord Austdal

Emneansvarlig:

Ketil Fred Hansen

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og skriftlig. En del gruppearbeid må påregnes. Aktiv studentdeltakelse forventes. Undervisningen gis på engelsk dersom dette er ønskelig. Pensum er på engelsk.

Praksis

15 dager praksis

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto