Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL4121

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i emnet kan deles i to hoveddeler som begge er knyttet til problemløsning. Den første delen handler om problemløsning som metode for å utvikle matematisk forståelse. Her vil studentene selv arbeide med å løse matematiske problemer, reflektere over prosessen og hvordan dette kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i matematikk. I den andre delen er fokuset på problemløsende tilnærming til matematikkundervisning. Denne delen består av en teoretisk del hvor studentene leser og diskuterer litteratur knyttet til bruk av problemløsning i matematikkundervisningen, samt en praktisk del hvor studentene får mulighet til å utvikle evnen til å lede matematikkundervisning med en problemløsende tilnærming i praksis. Her inngår det at studentene skal gjennomføre en Lesson Study syklus i praksisopplæringsperioden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten ha avansert kunnskap om:

  • elevers læring gjennom problemløsning
  • problemløsning som tilnærming til å utvikle egen matematisk forståelse
  • problemløsende tilnærminger til matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne utvikle og vurdere problemløsningsoppgaver med tanke på muligheter og krav
  • kunne arbeide selvstendig med problemløsning i matematikk og reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess
  • kunne vurdere og bruke relevante digitale verktøy i problemløsning
  • kunne legge til rette for elevers læring gjennom problemløsning i en undervisningssituasjon

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne lese og analysere akademiske tekster, samt analysere eksisterende teorier fra det matematikkdidaktiske fagfeltet
  • kunne bruke Lesson Study som metode for å utvikle seg selv som lærer i et profesjonsfellesskap

Forkunnskapskrav

MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2, MGL2311 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn), MGL2312 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)
De følgende emnene må være bestått: MGL2113, MGL2114, MGL2311, MGL2312.

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og logg

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 3/5 30 Minutter Bokstavkarakterer
Logg 2/5 Bokstavkarakterer

Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter. (60%). Problemløsningslogg, individuell. Omfatter arbeid med 5-7 problemer over tid (gjennom semesteret) der problemløsningsprosessen blir dokumentert (40%). Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave, 70% obligatorisk oppmøte

Paper knyttet til utvikling av problemløsende tilnærming til matematikkundervisning gjennom Lesson Study må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatorisk gruppepresentasjon av Lesson Study paper. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner.

Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form. Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Reidar Mosvold

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper).

Praksis

Praksis 15 dager.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto