Praksis i medisinsk teknologi (MTE390)

Studenten jobber hos en bedrift eller i et større studentprosjekt for å få mer erfaringsbasert kunnskap innen medisink teknologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MTE390

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, for eksempel på et sykehus eller i en bedrift som produserer eller leverer medisink teknisk utstyr. Studenten må selv finne en arbeidsplass som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, blir utarbeidet en nærmere spesifisert plan for hvordan emnet rent praktisk skal gjennomføres og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en rapport fra studenten, og det forutsettes at også innholdet i rapporten avtales før praksisperioden starter. Kravet til rapporten kan eksempelvis være at den inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis + dokumentasjon på utført arbeid + attesterte timelister, men dette avtales nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Læringsutbytte

Etter å ha avsluttet praksisemnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om

  • hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet
  • hvordan en søker arbeid, hvordan en starter i ny virksomhet samt
  • gjennomføring av relevante oppgaver i virksomhet i samarbeid med andre ansette eller kunder.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

  • bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon
  • danne et bilde av hvordan virksomheter organiserer arbeidet
  • relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner i arbeidslivet
  • reflektere mer bevisst over egen kompetanse og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis

Generell kompetanse:

  • Erfare reelle søknads- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet
  • Skrive faglig forankrede tekster basert på behovet til arbeidsgiver
  • Kritisk vurdere eget praksisopphold

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minimum 90 studiepoeng i henhold til godkjent studieplan.

Anbefalte forkunnskaper

Alle obligatoriske elektro-/medtek-emner i 1. til 4. semester: DAT120, ELE130, ELE100, ELE230, MTE200, MTE210, BIO110, ELE320.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.

Fagperson(er)

Faglærer:

Karl Skretting

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Praktisk og / eller teoretisk arbeid med veiledning etter nærmere inngått avtale.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto