Offshore feltutvikling (OFF516)

Dette emnet gir en oversikt over offshoreindustrien og en innføring i metoder og teknologi knyttet til utvikling av offshore olje- og gassfelt. Kurset starter med rammeverket og subsurface designgrunnlag og dekker elementer av marin teknologi, systemdesign, funksjonalitet og design av produksjonsanlegg, plattformkonsepter, tekniske løsninger relatert til havbunnen, rørledninger, kostnadsestimering, prinsipper for gjennomføring av prosjekter, og vurdering av usikkerhet, økonomisk analyse og beslutningskriterier.

I tillegg vil følgende emner innen marin teknologi bli dekket: Designparametere for marine strukturer (vind, bølgestrøm, stabilitet av flytende enheter, fortøyning av flytende enheter), konstruksjon og installasjon av plattformer, ulike faste og flytende plattformkonsepter (designgrunnlag og funksjonskrav , designprinsipper, dynamisk respons, valg av plattform).

Dette illustreres med eksempler fra norsk sokkel og andre områder hvor slik virksomhet foregår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF516

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet gir en oversikt over offshoreindustrien og en innføring i metoder og teknologi knyttet til utvikling av offshore olje- og gassfelt. Dette illustreres med eksempler fra norsk sokkel og andre områder hvor slik virksomhet foregår.

Følgende tema dekkes: historisk bakgrunn og utvikling, informasjon knyttet til petroleumsressurser og produksjon, definisjoner knyttet til leting, reservoarkarakteristikker, bore- og brønnteknologi, metoder og teknologi knyttet til feltutvikling, designgrunnlag, systemdesign, funksjonalitet og design av produksjonsanlegg, plattformkonsepter, tekniske løsninger relatert til havbunnen, rørledninger, estimering av kapitalutgifter og driftsutgifter, prinsipper for prosjektgjennomføring, økonomisk analyse, risikovurdering og beslutningskriterier.

I tillegg vil følgende emner innen marin teknologi bli dekket: designparametere for marine strukturer (vind, bølgestrøm, stabilitet av flytende enheter, fortøyning av flytende enheter), konstruksjon og installasjon av plattformer, ulike faste og flytende plattformkonsepter (designgrunnlag og funksjonskrav, designprinsipper, dynamisk respons, valg av plattform).

Emnet består av 30 moduler. Et tekstdokument og en presentasjon vil bli gjort tilgjengelig for hver modul via Canvas. Emnet undervises på engelsk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne, skal studenten kunne:
  • Forstå forretningsdriverne i offshore olje- og gassindustrien
  • Forstå viktigheten av et verdikjeden
  • Forstå viktigheten av tverrfaglig arbeid
  • Forstå relevante tekniske løsninger
  • Forstå begrensninger og problemer knyttet til gjennomføring av spesifikke løsninger
  • Forstå at egnetheten til spesifikke løsninger avhenger av omstendighetene
  • Forstå ulike typer marine teknologier som brukes i offshore feltutvikling
  • Forstå ulike typer metoder som brukes for konstruksjon og installasjon av plattformer
  • Forstå de forskjellige faste og flytende plattformkonseptene

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap innen matematikk og mekanikk (elastisitetsteori, statisk og dynamisk analyse) på mastergradsnivå.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator

Eksamenen består av fire oppgaver basert på dokumenter som er gjort tilgjengelig på Canvas i løpet av kurset. Alle de fire oppgavene vektes likt. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øving 1, Øving 2, Øving 3, Øving 4, Øving 5, Øving 6, Øving 7, Øving 8
8 skriftlige oppgaver som skal leveres og godkjennes.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Yihan Xing

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Faglærer:

Muk Chen Ong

Arbeidsformer

Forelesninger og øvinger. Øvingene må sendes inn for godkjenning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Development and Operation of Offshore Gas Fields (E-OFF700_1) 5
Offshore feltutvikling (OFF515_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto