Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 (PPU141)

Fagdidaktikkstudiet bygger på fagkunnskaper i enten fransk, spansk eller tysk. Studiet gir studentene undervisningskompetanse i fransk, spansk eller tysk med hovedvekt på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU141

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Fagdidaktikkstudiet bygger på studentenes fagkunnskaper i fransk, spansk eller tysk.  Viktige momenter er drøfting av læreplaner i relasjon til det europeiske rammeverket for språk, varierte metoder og arbeidsformer i undervisning på ulike nivåer. Bruk av ulike digitale verktøy, lek som fremmer kommunikasjon og ulike former for vurdering blir også gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten

 • ha kunnskap om læreplaner for fremmedspråkfag i skolen
 • ha innsikt i arbeidsmetoder og læremidler som kan fremme elevenes språklæring og også hjelpe elevene til å ta hånd om egen læring og språkutvikling
 • ha kunnskap om fremstilling av kultur og ungdom i forskjellige livssituasjoner
 • ha kunnskap om kompetansemålene i læreplanene i fremmedspråk som utgangspunkt for undervisning i fremmedspråk

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne planlegge og gjennomføre undervisningstimer med varierte metoder og ulike hjelpemidler, blant annet digitale verktøy
 • kunne legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utvikling av elevens språkferdigheter og som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kunne være språklig modell for elevene i skolen, både skriftlig og muntlig
 • kunne gi elever underveisvurdering, herunder læringsfremmende tilbakemeldinger og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer.
 • kunne bruke klasseromsledelse som fremmer et godt læringsmiljø

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne orientere seg i faglitteratur og kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsforskning
 • kunne kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Muntlig eksamen består av:1. En forberedt presentasjon av et undervisningsopplegg2. Eksaminasjon i fagdidaktisk pensum

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha presentert et utprøvd/fiktivt undervisningsopplegg. Godkjent / ikke godkjent. Dersom studenten ikke får godkjent første gang, så kan han/hun presentere undervisningsopplegget på ny i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Greta Brodahl

Faglærer:

Anne Reiher

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Forelesninger og seminargrupper.

En del av undervisningen vil være felles forelesninger for alle fremmedspråkene med vekt på fagdidaktisk teori. Studentene vil også bli delt inn i seminargrupper etter fremmedspråket. Arbeidet i seminargruppene vil i stor grad være praktisk orientert. Det legges vekt på studentaktiv læring med fokus på diskusjon, demonstrasjon, praktiske øvelser og studentpresentasjoner. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto