Kunst og håndverk fagdidaktikk (PPU200)

Studentene skal tilegne seg undervisningskompetanse innen forming, kunst og håndverk (trinn 5 - 13).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU200

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I tillegg til undervisning på trinn 5 - 13 er emnet relevant med hensyn til undervisning og formidling i kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, folkehøyskoler, museer, gallerier og andre læringsarenaer for kunst og/ eller design, for eksempel voksenopplæring. I utdanningen vektlegges den faglige forbindelsen mellom teori og praksis. Målet for studiet er å utdanne lærere som kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring for elever med ulike forutsetninger og ulik sosial, kulturell og språklig bakgrunn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal studenten

 • kunne si noe om fagets plass og legitimering i skolen og kjenne til og reflektere over innholdet i gjeldende læreplanverk og andre relevante styringsdokumenter
 • ha kunnskap om læreren som leder, tilrettelegger og veileder for barn og unges skapende prosesser, kunstopplevelser og refleksjon
 • ha god kunnskap om undervisning og læring, arbeidsmetoder, praktisk tilrettelegging, verktøy og vurderingsformer generelt og fagspesifikt
 • ha kunnskap om hvordan kunstfag og kulturelle og sosiale estetiske uttrykk er en del av barn og unges identitetsutvikling og danning

Ferdigheter

Etter endt emne skal studenten

 • kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og grunngi undervisning, metoder og vurderingsformer med utgangspunkt i gjeldende læreplanverk på aktuelle trinn
 • kunne differensiere og tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike elevforutsetninger og undervisningsnivå i skolen
 • kunne bruke digitale ressurser og arbeidsformer som er sentrale for faget
 • kunne tilrettelegge for gode faglige og sosiale læringssituasjoner, meningsfulle kunst- og kulturmøter og skapende prosesser for elever på aktuelle trinn
 • kunne arbeide variert og stimulere elevers skaperglede, engasjement, utforskertrang og utvikling av deres kreativitet
 • kunne beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring og gi tilbakemeldinger som bidrar til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studenten

 • ha innsikt i og kunne drøfte fagets rolle i skolen i et moderne flerkulturelt samfunn med tanke på identitet, danning, kommunikasjon, bærekraftig utvikling og demokratisering
 • holde seg faglig oppdatert, videreutvikle egen kompetanse og praksis, samt bidra i utvikling av kollegaer, skoler og andre kunstpedagogiske felt
 • opptre som faglig kompetent og fagdidaktisk reflektert lærer i ulike undervisningssituasjoner i kunst- og håndverksfaget
 • kunne bruke faget i tverrfaglig og tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen, i samhandling med andre fag og som del av skolehverdagen generelt
 • kunne legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

Forkunnskapskrav

Se opptaksregler for opptak til PPU.

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og en muntlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave 45/100 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 55/100 30 Minutter Bokstavkarakterer

Omfang på oppgaven: 3500 ord (+/- 10%)Varighet på muntlig vurdering: Inntil 30 min.Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aina Fiskå

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Praksis

Eget emne. Teori og praksis integreres.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto