Kunst og håndverk 2, emne 1: Bærekraftig design og håndverk (ÅKH105)

Hovedområde bærekraftig design og håndverk omfatter problemstillinger knyttet til design, duodji, produktutvikling, redesign, materialforståelse og håndverkskunnskap. Det vil bli vektlagt arbeid med egen framstilling av bruksform og dokumentasjon av prosess fra idé til ferdig produkt. Temaet bærekraftig utvikling vil være et hovedtema slik at studentene kan utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst i produksjon av produkter i ulike materialer.

Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: Praktisk skapende arbeid, designforståelse og fagdidaktikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ÅKH105

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studiet består av tre deler som er knyttet sammen til en helhet: Praktisk skapende arbeid, designforståelse og fagdidaktikk.

Del 1. Praktisk skapende arbeid

Arbeid med hovedområde design vil omfatte:

- håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil

- bruk av hensiktsmessige materialer, redskap og teknikker

- bruksform og produktutvikling

- analyse og utvikling av funksjon - form - dekor

- bærekraftig utvikling, miljøbevissthet, naturmaterialer, gjenbruk av materialer og redesign

- en selvstendig oppgave over tre uker hvor studenten velger et tema knyttet opp mot bærekraftig utvikling

- digital design

Del 2. Designforståelse

Design: Ulike tilnærminger til teoretisk og historisk forståelse av håndverk, husflid, industridesign og kunsthåndverk. Fokus vil rettes mot vår kulturarv fra ulike verdensdeler og spesielt mot nordisk design, doudji og kunsthåndverk. Opplevelse og forståelse av design og bevisstgjøring om materielle kulturarv i ulike materialer vil utgjøre sentrale sider ved faget.

Del 3: Fagdidaktikk

Fagdidaktikken bygger på fagplanen for kunst og håndverk og valgfaget design og redesign i grunnskolen.

Emner for fagdidaktikk vil være:

- estetikk og estetiske læreprosesser

- kroppslig erfaring

- design, redesign og produktutvikling i grunnskolen

- ulike metoder for problemløsning i en designprosess.

- håndverksdimensjonen i vår samtid og fremtid

- planlegging av undervisning innen bærekraftig design og håndverk

- vurdering og vurderingskriterier i faget kunst og håndverk

- medborgerskap og det flerkulturelle

- didaktikk i et bærekraftig perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

- har kunnskap om håndverk, husflid, duodji,industridesign, redesign og kunsthåndverk

- har kunnskap om ulike metoder for problemløsning i en designprosess og om produktutvikling fra idé til ferdig produkt

- har innsikt i kunst og håndverksfagets rolle i utviklingen av et flerkulturelt samfunn

- har kunnskap om hvordan arbeid med design og arkitektur kan tilrettelegges for barn og ungdom

- har innsikt i hvordan faget kunst og håndverk og valgfaget design og redesign kan gjennomføres med utgangspunkt i gjeldene læreplan for grunnskolen

-har kunnskap om vår kulturarv knyttet til tre, tekstil og leire

- har kunnskap om bærekraftig design, materialer og prosesser

Ferdigheter

Studenten

- har håndverksmessig innsikt og ferdigheter i møte med ulike materialer

- har erfaring med designprosesser og produktutvikling gjennom arbeid med ulike materialer.

- kan bruke opplevelser av arkitektur som utgangspunkt for praktisk skapende arbeid

- kan dokumentere idéutviklingsprosesser skriftlig, visuelt og digitalt

- kan planlegge og vurdere undervisning i bærekraftig design og håndverk

Generell kompetanse

Studenten

- kan bruke design fra vår samtid, fortid og ulike kulturer som ressurs og utgangspunkt for eget skapende arbeid og faglige samtaler

- kan gjøre rede for særtrekk ved skandinavisk design, duodji, kunsthåndverk og husflid

- kan planlegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen

- kan planlegge og tilrettelegge undervisning i faget kunst og håndverk ut fra et bærekraftig perspektiv

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser

Eksamen / vurdering

Framlegg og individuell oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell oppgave 4/10 Bokstavkarakterer Alle
Framlegg med skriftlig dokumentasjon og refleksjon 6/10 Bokstavkarakterer

Vurderingen består av to vektede karakterer som blir slått sammen til én.Del 1: Individuell skriftlig oppgave: FagdidaktikkOppgaven vil være en kombinasjon av fagdidaktisk og fagteoretisk refleksjon innenfor et gitt emne. Omfang; ca. 3000 ord (maks. 10% avvik). ­­En digital presentasjon, for eksempel i PowerPoint, kan være en del av oppgaven. Karakteren utgjør 40% av samlet karakter,Del 2: Praktisk estetisk framleggFramlegg av individuelle praktisk skapende arbeid med skriftlig og visuell prosessdokumentasjon.Karakteren utgjør 60% av helhetskarakteren.Karakterskala: A-F, der A er beste karakter og F er styrk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse, Obligatoriske arbeidskrav

Alt praktisk arbeid på verksted og undervisning med tilknytning til dette er obligatorisk. 70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-8 nr. 3.  

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Pia Susanne Wall

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Studiet vil bestå av skapende arbeid på ulike verksted, forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjoner i nærmiljøet. Det vil være en vekselvirkning mellom kulturelle inntrykk, formell kunnskap, analyse, intuisjon, refleksjon, dokumentasjon av skapende prosesser, eget skapende arbeid i ulike materialer og utstillingsvirksomhet.

Åpent for

Kunst og håndverk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto