Hopp til hovedinnhold

Naturfag 2 (1.-7. trinn) MGL1081

I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling gjennom arbeid med økologi, klima, energi og miljø. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og handlingskompetanse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1081

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
I kurset legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling. Fokus settes på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og ansvarsfølelse. Utdanningen skal også utvikle studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.
Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på barnetrinnet
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever på barnetrinnet om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap om grunnleggende modeller og prinsipper for beskrivelse av naturen som  naturvitenskapen har utviklet, herunder mekanismer bak evolusjon og genetisk variasjon
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer de yngste elevers handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden
 • har kunnskap om dialogiske undervisningsformer som belyser ulike fornybare og ikke fornybare energikilder gjennom samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
 • har kunnskap om å bruke representasjoner og modeller for å visualisere vær- og klimasystemer både lokalt og globalt og for å drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer
 • har kunnskap om læring om sentrale stoffers betydning og kretsløp i naturfaglige- og miljøsammenhenger
 • har kunnskap om utforskende undervisning om grunnleggende elektromagnetisme og dens betydning i naturfaglige og samfunnsmessige sammenhenger
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring på barnetrinnet og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i dagsaktuelle tverrfaglige sammenhenger som ved teknologi og design og bærekraftig utvikling
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • kan knytte teknologi og design til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag på barnetrinnet
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
MGL1080 Naturfag 1 (1.-7. trinn)
Eksamen / vurdering

Muntlig og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/3 45 Minutter Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 2/3 6 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Muntlig eksamen med varighet på inntil 45 minutter (inkludert tid til forberedelse), og skriftlig eksamen på 6 timer.Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
80 % obligatorisk tilstedeværelse, Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider, Artsprøve

Obligatoriske krav

Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter er det obligatorisk frammøte til all undervisning og krav om minst 80 % tilstedeværelse.

Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter.  Arbeidene må være godkjent.

Artsprøve. Studenten må kunne bestemme et utvalg arter fra artspensum. Prøven må være bestått for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingeborg Knævelsrud
Faglærer: Espen Lunde
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Helt i begynnelsen av semesteret vil det bli arrangert en ekskursjon til fjell (to døgn) med overnatting. De faglige temaene vil konsentrere seg om viktige økologiske faktorene for fjelløkosystemene, vegetasjonssonering i fjellet og artskunnskap (plante- og dyreliv). Deltagelse på denne ekskursjonen er anbefalt, men ikke obligatorisk.

I tillegg vil det bli arrangert inntil seks ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Disse blir uten overnatting. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.

Forventet arbeidsinnsats

Undervisning 192 timer

Eksamen og obligatoriske prøver ca 8 timer

Praksis (3x40) = 120 timer

Egenaktivitet 480 timer

Sum 30 stp = 800 timer

Emneevaluering
Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto