Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager (BBLPR35)

Praksis tredje studieår vår, gjennomføres i sammenheng med valgt fordypning.

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet den aktuelle fordypningen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBLPR35

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i fordypningspraksis vil være forankret i den faglige fordypningen studenten har valgt for sitt studium i dette semester.

Læringsutbytte

Læringsutbytter er tilknyttet den aktuelle fordypningen.

Forkunnskapskrav

BBLPR2 Praksis 2. trinn 35 dager, BBLPRS Skolepraksis 2. trinn 5 dager

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 10 dager vår 1/1 10 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis er obligatorisk.
Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksisperioden for å få bestått praksis.
• ALT fravær må dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring (eventuelt annen gyldig dokumentasjon).

• Dokumentasjon på fravær fra studenten vedlegges sluttvurderingen.

Uansett fraværsårsak og dokumentasjon:
Alt fravær må tas igjen for at prasksisperioden skal godkjennes. Krav om 100% tilstedeværelse


• Ved stort fravær må studenten regne med å ta hele praksisperioden på nytt ved neste ordinære praksisperiode.


• Ugyldig fravær og fravær som ikke tas igjen i praksisperioden fører til Ikke bestått praksis.

Det gis vanligvis ingen dispensasjon fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse. Alt fravær fra praksis være dokumentert. Fraværsdager må tas igjen. Dette avtales med praksislærer. Fraværet må tas igjen så nært opp til praksisperioden som mulig.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.Studentene skal, uavhengig av hvilken fordypning de velger, vise at de kan utøve ledelse i barnehagehverdagen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til den aktuelle fordypningen.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto