Utvalgte juridiske emner (BHO120)

Næringsvirksomhet innenfor servicenæringene, herunder hotell og restaurant, skjer innenfor rettslige rammer. Det er viktig for utøvelsen av all slik næringsvirksomhet at man har kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder, hvilke metoder man bruker for å bestemme reglenes innhold og hvordan man fører faktiske situasjoner inn under respektive regel. Emnet dekker både privatrettslige og offentligrettslige regler og juridisk metode.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BHO120

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal dekke de mest sentrale rettsområdene innenfor servicenæringene når det gjelder næringsvirksomhet. Emnet gir kunnskap om juridisk metodikk og hvordan denne anvendes på juss og faktum. Emnet behandler konkrete regler innenfor rettsområdene og hvordan disse brukes til å finne løsning av konkrete juridiske problemstillinger. Problemstillingene er hentet fra avtalerett, arbeidsrett, forvaltningsrett.

Læringsutbytte

Etter å ha fulgt undervisning og forelesninger, og etter øvinger og oppgaveløsninger i dette emnet, skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Ha god kunnskap om juridisk metode og rettskildelære
 • Ha god kunnskap om rettsreglene innfor følgende rettsområder:

  • Rettskildelære

   • Grunnprinsippene for juridisk metode
   • Rettskildefaktorene og deres betydning og funksjon ved dannelse av rettsregler
   • Rettskildeprinsippene og deres betydning for rettskildefaktorene og individuelle rettsspørsmål
  • Avtalerett

   • Reglene om inngåelse, revisjon og opphør av avtaler
   • Reglene om fullmaktsforhold
   • Reglene om ugyldige avtaler
   • Den generelle formuerettslige lempningsregelen i avtaleloven §36
  • Arbeidsrett

   • Reglene om ansettelse
   • Reglene om oppsigelse og avskedigelse
   • Ferielovgivningen
  • Forvaltningsrett

   • Reglene om forvaltningslovens kap. I,II samt IV-VII
   • Reglene dokumentinnsyn etter Offentlighetslova

Ferdigheter:

 • Anvende juss og fakta innenfor kunnskapsområdene i næringsrelaterte situasjoner

Generell kompetanse

 • Evne å anvende juridisk metodikk basert på rettskildefaktorer og rettslige prinsipper

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Lovdata

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dag Osmundsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Juss for hotell og reiseliv (BHO120_1) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto