Språk, kreativitet og mangfold (BLU320)

I dette emnet har barns medvirkning og meningsskaping i et mangfoldsperspektiv et særlig fokus. Emnet bygger på kunnskapsområdene Språk, tekst og matematikk og Kunst, kultur og kreativitet, med fagene norsk og forming. Matematikk og drama vil også være representert.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BLU320

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det tas utgangspunkt i et vidt språkbegrep som omfatter barns ulike uttrykksmåter. Emnets undervisnings- og arbeidsformer har en praksisnær tilnærming til barns kreativitet, utforsking, språklige og estetiske uttrykk. Studentene skal få gjøre seg erfaringer med - og fordype seg i - barnehagens mulighetsrom. Gjennom å lytte til barn og fremme kreativitet og mangfold vil ulike sider ved et bærekraftig samfunn bli utforsket. Den gjennomgående mangfoldstenkningen i emnet har et ressursperspektiv som blant annet omfatter barns alder, utvikling, kjønn, kulturelle og språklige variasjoner. Mangfoldsbegrepet omfatter også barnehagens varierte arbeidsmåter med ulike uttrykksformer og materialer, inkludert digital teknologi.

Emnets innhold er organisert i følgende tematiske samlinger:

 • Språk, kreativitet og mangfold
 • Barns utforsking, tenkning og uttrykk
 • Fortellinger for barn og barns fortellinger
 • Barnehagens mulighetsrom
 • Medvirkning og meningsskaping
 • Kunstmøter, kulturmøter og kommunikasjon

Emnet er relevant for alle barnehagelærerstudenter og gir et godt grunnlag for masterstudiet i barnehagevitenskap, spesielt profilene "Kommunikasjon og språk i barnehagen" og "Mangfold, tilhørighet og bærekraft i barnehagen".

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • språklig og kulturelt mangfold som ressurs i barnehagen
 • ulike kulturer og fortellertradisjoner, inkludert den samiske
 • ulike sjangre, medier, teknologier, materialer og uttrykksformer som kan bidra til å fremme barns estetiske erfaringer, tenkning, kreativitet og medvirkning i barnehagen
 • det fysiske inne- og uterommets betydning for barnehagens arbeid med språk, kreativitet og mangfold
 • ledelse og didaktikk i arbeidet med språk og kreative prosesser i barnehagen

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • legge til rette for varierte og inkluderende kommunikasjonsformer og samhandlingspraksiser i barnehagen
 • invitere og motivere barn til meningsskaping gjennom varierte uttrykk i ulike kommunikasjonskontekster
 • lede utforskende, estetiske og skapende prosesser, samt fange opp og videreføre barns bidrag i disse prosessene

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å ta i bruk hensiktsmessige og varierte sjangre, medier, teknologier, materialer og uttrykksformer i barnehagen
 • anvende nyere nasjonal og internasjonal forskningslitteratur innenfor emnets tematikker til å utvikle sin egen praksis
 • kritisk vurdere og analytisk reflektere over ulike praksiser i barnehagen for å kunne se og medvirke til utvikling av barnehagens mulighetsrom innen språk, kreativitet og mangfold

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har fullført alle emner på forrige trinn, spesielt emnene Språk, tekst og matematikk og Kunst, kultur og kreativitet.

Eksamen / vurdering

Gruppepresentasjon og individuell fagsamtale

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppepresentasjon 2/5 15 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Individuell fagsamtale 3/5 15 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen består av to sammenhengende deler:
• Flerfaglig gruppepresentasjon. Omfang: Inntil 15 minutter, vektes 40%
• Individuell fagsamtale. Omfang: Inntil 15 minutter, vektes 60%

Ingen hjelpemidler tillatt. Begge vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse 80%, 1 praktisk gruppeoppgave knyttet til matematikk og forming , 1 praktisk gruppeoppgave knyttet til drama og norsk, 1 individuell skriftlig oppgave knyttet til norsk og forming
 • 80% obligatorisk tilstedeværelse
 • 1 praktisk gruppeoppgave knyttet til matematikk og forming. Omfang: 1 dag.
 • 1 praktisk gruppeoppgave knyttet til drama og norsk. Omfang: 1 dag.
 • 1 individuell skriftlig oppgave knyttet til norsk og forming. Omfang: 1500 ord, +/- 10%

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Studieprogramleder:

Kirsten Halle

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen vil preges av estetiske læreprosesser. Den vil ta form av tema- og prosjektarbeid, praktisk undervisning, seminar, forelesninger, veiledning og ekskursjoner. Digital teknologi vil aktivt brukes som verktøy og medium i undervisningen og mellom samlingene. Arbeid med og refleksjon rundt praksisnære erfaringer og beskrivelser vil bli vektlagt.

Praksisperioden utgjør en integrert og viktig del av fordypningen. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto