Teknologi og reiselivsindustrien (BRL301)

I dette kurset blir studentene introdusert til hvordan teknologi har endret og fortsatt skaper endringer i reiselivsindustrien. Vi vil se på digitalisering og andre teknologiske nyvinninger og hvordan dette påvirker turisten, reiselivsbedrifter , destinasjoner og den globale verden vi lever i. Kurset fokuserer på teknologi som verktøy for å utvikle nye forretningsmodeller, skape kundeverdi og forbedre effektivitet innen reiseliv som næring. Kurset vil gi en god forståelse av digital markedsføring og distribusjon, samt hvordan teknologi kan forbedre kundens service opplevelse. Til slutt vil vi også se nærmere på hvordan teknologi kan tilrettelegge for en bærekraftig utvikling av reiseliv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRL301

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Bokmål, Nynorsk

Innhold

Kurset gir studentene en innføring i hvordan teknologi påvirker reislivsindustrien. Sentrale tema er teknologi, nettverksbygging, etikk, digitale verktøy, digital markedsføring, distribusjonskanaler og karriereveier. Reiselivsforsking, trender i utviklingen og casestudier vil danne grunnlaget for kurset. Forelesninger, underveisoppgaver og gjesteforelesere vil bli inkludert.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg bred kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen følgende områder:

Kunnskap

 • Kunnskap om hvordan turister bruker digitale kanaler/flater for å sammenlikne og velge destinasjoner de ønsker å reise til.
 • Kunnskap om hvordan reiselivsbedrifter kan planlegge deres digital tilstedeværelse slik at det møter kundens behov og ønsker.
 • Kunnskap om mulige karriereveier innen for teknologi og reiseliv.
 • Kunnskap om teknologiens rolle i forbindelse med utvikling og markedsføring av destinasjoner både regionalt og nasjonalt.
 • Kunnskap om hvordan benytte teknologi for å utvikle et bærekraftig reiseliv.

Ferdigheter

 • Planlegge for effektiv bruk av digitale kanaler i markedsførings av bedrifter og destinasjoner.
 • Bruk av digital løsninger for å styre, overvåke og måle turistens opplevelser.
 • Analysere og velge kanaler for markedskommunikasjon som gir bedriftene en positiv utvikling.
 • En god forståelse for viktigheten av nettverksbygging innen for reiseliv og teknologi.

Generell kompetanse

 • Overvåke, analysere og styre prosesser rundet digitale løsninger for reiselivsbedrifter.
 • Evaluere effektiviteten til ulike digitale verktøy, og hvordan disse kan best anvendes i forhold til en bestemt problemstilling.
 • Kritisk vurdering av etiske tema relatert til bruk av teknologi innenfor reiselivsindustrien.
 • Studentene vil ha et grunnlag for å diskutere fremtidige utfordringer og muligheter for den videre utviklingen innenfor teknologi og reiseliv.
 • Være i stand til å legge en plan for karrieremuligheter innen reiseliv og teknologi.
 • Oversikt over ny forskning og trender innen reiseliv og teknologi.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektarbeid og skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid 2/5 Bokstavkarakterer
Skoleeksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer

Prosjektarbeid, individuell eller gruppe.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

I løpet av semesteret vil det bli avholdt obligatoriske forelesninger/seminarer med obligatorisk oppmøte på minimum 2 av disse. Dette vil bli mer definert ved semesterstart.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger, gjesteforelesere, oppgaveløsning/case i undervisningstimene.

Forelesninger 40 timer

Selvstyrt Prosjektarbeid 40 timer

Selvstudium 170 timer

Totalt anbefalt tid 250 timer

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto