Velferdsrett (BSO104)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSO104

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av fire temaer:

 1. Lovgivningsprosessen og juridisk metode
 2. Sentrale særlover for sosialt arbeid
 3. Forvaltningsrett
 4. Innsikt i forskningsbasert kunnskap

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for juridisk metode og sette studentene i stand til praktisk anvendelse av rettsregler. Velferdsretten og velferdsrettslige regler setter rammer og gir handlingsrom for utøvelse av sosialt arbeid både på individ, gruppe og samfunnsnivå. Kunnskap om saksbehandlingsregler, materielle regler og hvordan man holder seg oppdatert om gjeldende regler er avgjørende for utøvelse av forsvarlig sosialt arbeid.

Etter endt kurs skal studenten ha praktisk kunnskap om å finne frem til aktuelle regler og ferdigheter i bruk av lovbestemmelser. Videre skal studenten kunne oppdatere seg i rettskildene og ha en grunnleggende kjennskap til samspillet mellom regler.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Lovgivningsprosessen og juridisk metode

 • Har kunnskap om relevant juridisk metode.
 • Ha kunnskap om rettslige kilder, rettskildefaktorer og lovgivningsprosessen.
 • Kunne finne frem, orientere og oppdatere seg i rettslige kilder.

Sentrale særlover for sosialt arbeid

 • Har kunnskap om sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, herunder helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester.
 • Kjenner til menneskerettigheter og sentrale konvensjoner, minoriteter og samenes rettigheter og særskilte status som urfolk.
 • Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere.
 • Kunne anvende rettsregler ved å beherske saksbehandling og veiledning etter lov om sosiale tjenester i NAV, NAV-loven og deler av folketrygdloven.
 • Kunne utarbeide individuell plan og vedtak med hjemmel i relevant regelverk.

Forvaltningsrett

 • Har kunnskap om sentral lovgivning innen velferdsforvaltning, forvaltningsrett.
 • Ha kunnskap om grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper.
 • Ha kunnskap om og kunne anvende de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
 • Kunne anvende forvaltningsrettens bestemmelser i saksbehandling etter særlover.

Innsikt i forskningsbasert kunnskap

 • Vurdere rettsvitenskapelig kunnskap og rettspolitiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.
 • Anvende rettslige rammer og forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Aktuelle lover og forskrifter, Lovdata, Nynorskordbok,

Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig arbeidskrav

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig arbeidskrav: Omfang 800 ord +/- 10% inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Fagperson(er)

Faglærer:

Borgtor Bøyum

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper/seminar og individuelt med arbeidsoppgaver. Veiledning i grupper.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto