Byrommet (BYG115)

Emnet har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier av urbane situasjoner i forhold til deres identitet, funksjonalitet, sammenheng med bystrukturen, implementering av natur og programmering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG115

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet har til hensikt å utvikle kunnskap og ferdigheter i arbeidet med analyse og formgiving av byrom. I kurset inngår studier urbane situasjoner i forhold til deres identitet, funksjonalitet, sammenheng med bystrukturen, implementering av natur og programmering.

Det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som tar for seg ulike aspekter ved urban design / bylandskap / byrom og urbane sammenheng. Hensikten med oppgaveserien er å legge til rette for en kontinuerlig ferdighetsoppøving og kunnskapstilegning. Oppgavene skal trigge kreativiteten og hjelpe i prosjektarbeidet og utviklingen av forståelse for urban utforming og planlegging.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha:

  • Kunnskap om / ferdigheten til å formgi urbane byrom samt park- og grøntområder
  • Forståelse for rammebetingelser som påvirker utforming av byrom
  • Forståelse for å komplettere urbane situasjoner med landskapselementer
  • Innsikt i grunnleggende brukerbehov

Etter gjennomført emne skal studentene kunne:

  • Gjennomføre analyser av byrom, gater og plasser
  • Utrykke stemninger og atmosfære ved hjelp av romlige komposisjoner og formstudier
  • Lage ide- og skisseutkast - tegninger/modellstudier av plasser og byrom
  • Bearbeide utkast med sikte på konkretisering av dimensjoner og materialer

Etter gjennomført emne skal studentene ha generell kompetanse i

  • Framlegg av ideer, skisser, analyser, konseptforslag og modellstudier
  • Presentasjon av prosjekter - muntlig og grafisk med tegninger, modell og fotomontasjer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bokstavkarakterer

Innlevering i emnet består av en prosjektoppgave i gruppe, tre individuelle øvelser og en serie individuelle frihåndstegninger i en egen skissebok. Faget har mappevurdering og vurdering av skissebok. Faglærer setter endelig karakter i emnet. Det gis ikke karakter på mappen før alle deler er innlevert. Øvelsene vektes med 40%, prosjektoppgave i gruppe 50% og skissebok med 10%.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen. Studenter som ikke består, kan gjennomføre mappevurdering neste gang emnet ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse i minimum 80% av forelesningene, veiledning og presentasjoner er en betingelse for å få levert inn indviduelle øvelser og gruppeoppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kirsten Welschemeyer

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

6 obligatoriske timer prosjektbasert undervisning, veiledning, befaringer, øvinger og egen- eller gruppearbeid annenhver uke. Deltakelse er obligatorisk, dette gjelder også felles gjennomgang av prosjekter, veiledning, befaringer og andre aktiviteter. Faget er en kontinuerlig ferdighetsoppøving - det obligatoriske arbeidet er en kjede av øvinger som henger sammen og bygger på hverandre. Veiledning blir gitt i øvingstimene og/eller til avtalte tider - det er en forutsetning for godkjenning at alle i gruppene er til stede i veiledningstimene og kan vise fram sine bidrag til individuelle øvelsene eller gruppearbeidet. Resultat fra veiledning skal dokumenteres og legges frem på neste veiledning. Faget består av både individuelle- og gruppe innleveringer.

Øvelsene omhandler utvikling av konsepter og anvendelse av framstillingsteknikker frihåndsskissering, opptegninger, bildebehandling i ulike programmer og modellbygging.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Byrommet (BYG110_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto