Byregionen (BYG240)

Emnet gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for faget.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG240

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet. Emnet er prosjektbasert og har til hensikt å utvide kunnskapen fra forutgående emne til å omfatte byen som del av en bolig-, arbeidsplass- og serviceregion. Integrert areal- og transportplanlegging er sentralt i emnet som arbeider med analyse, planlegging og formgiving av byområder, terminaler, knutepunkt, senterområder, vei og transportsystemer og -anlegg. ArcMap brukes som analyse- og presentasjonsverktøy (GIS).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha

 • kunnskap om byregionen som et konsept som tydeliggjør byen i en større sammenheng med regionale interaksjoner
 • forståelse for byen som et dynamisk område hvor ulike drivkrefter virker og skaper endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk, trafikk og transport
 • forståelse for hvilken rolle areal- og transportplanlegging har for byutviklingen i arbeidet med å gjøre den bærekraftig, redusere miljøproblemer og forbedre levekår og samfunnssikkerheten
 • kunnskap om definisjon av bolig-, arbeids-, pendlings- og identitetsregioner

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • Lage scenarier og mulighetsstudier for ulike visjoner for byen og regionen
 • Lage oversiktsplaner i henhold til stedsanalyse, statistikk og prognoser
 • Lage designprogrammer for forskjellige sentrale områder i bysystemet
 • Innhente relevant informasjon og analyser ved hjelp av GIS-verktøyer
 • Gi anbefalinger for regional- og byutvikling basert på SWOT-analyser

Studentene skal ha generell kompetanse i

 • muntlig, skriftlig og grafisk presentasjon av tema som er relatert til byregionen, regional planlegging og langsiktige areal- og transportplaner
 • drøfting av urban bærekraft og tilknyttete tiltak og deres relevans og effektivitet
 • selvstendige utredninger av fremtidig by- og regionalutvikling

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK), BYG115 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Oppgaven er gruppebasert.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på oppgaven. Studenter som ikke består oppgaven, kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Faglærer:

David Chapman

Emneansvarlig:

David Chapman

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

4 timer formell undervisning (forelesninger, øvelser, veiledning, seminar, presentasjoner/gjennomganger, studioarbeid) i tillegg til prosjektarbeid individuelt og i gruppe. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk. Bidrag til gruppearbeid må dokumenteres.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Landmåling/GIS (BIB420_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto