Stedsutvikling (BYG510)

Nytuvikling/ombygging av eksisterende bymiljø er komplekse oppgaver som blir utført av flerfaglige team gjennom lange prosesser.

Emnet fokuserer på de fysiske aspektene (den urbane designkomponenten), som omhandler endringer i den offentlige romstrukturen og i i den bygde bestanden for å erstatte eller utfylle tidligere funksjoner.

Emnet forbereder studenten til å håndtere slike spørsmål både som del av et kommunalt planleggingskontor eller som en del av et privat konsulentfirma.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG510

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Planlegging i utbygde områder/eksisterende miljøer er en komplisert og tverrfaglig oppgave. Emnet omhandler utarbeiding av planer for utbygging og fornying av områder i eksisterende byer og tettsteder. Studiearbeidet retter seg mot de estetiske, tekniske og funksjonelle sidene ved programmering, planlegging og gjennomføring av prosjekter i kommunal eller privat regi.

Læringsutbytte

Målet er å skape en grunnleggende forståelse for planlegging og stedsutvikling i by- og tettstedsområder når det gjelder:

  1. Få evner i designtenkning i urban design
  2. Arealbruk og hvordan sammenhenger/overganger mellom ulike soner formmessig uttrykkes i planer og beskrivelser/illustrasjoner. (Trafikk, gater, grønnstruktur, parker, anlegg, bolig, rekreasjon, og næringsarealer)
  3. Innhenting av relevante data, bakgrunnsinformasjon og analyser som definerer ulike muligheter og utfordringer.
  4. Utforming av planforslag til ulike stadier av byutviklingen. Konseptstudier, idéforslag, bebyggelses- og reguleringsplaner, samt vedtekter og designkataloger.
  5. Utvikle kunnskap og kritisk tenkningen om urban design og planlegging. En bevisst holdning til hva man planlegger for.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Innlevering i grupper. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på rapporten. Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og deltakelse i studioarbeid
Innleveringen til emnet består av design av et storstilt bydesignprosjekt, utviklet gjennom fire trinn. Hvert trinn presenteres for hele klassen i fire workshops. Hver workshop innebærer en delrapport, grunnlaget for sluttrapporten. Deltagelse på minst tre av de fire workshopene er obligatorisk.Den endelige karakteren er basert på en skriftlig rapport som dokumenterer prosessen og presenterer de endelige forslagene. Rapporten er et digitalt hefte der skisser, kart, planer, utsnitt, perspektiver og andre digitale virkemidler brukes for å illustrere prosessene og de endelige forslagene. Studenter som stryker hele eller deler av emnet eller ønsker å forbedre karakterene sine, må ta det på nytt.Obligatorisk oppmøte på forelesninger og studioarbeid. Studenten vil ikke få en evaluering med mindre enn 80 % oppmøte.

Fagperson(er)

Faglærer:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Ukentlig veiledet prosjektarbeid, individuelt og i gruppe med presentasjoner og gjennomganger. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto