Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

Emnet gir en innføring i konstruksjonssikkerhet, ivaretakelse av konstruksjoners sikkerhet i drift og vurdering av konstruksjoner for levetidsforlengelse. Emnet inkluderer tema som partialfaktormetoden, konstruksjonspålitelighetsanalyse, hvordan konstruksjoner eldes, inspeksjon av konstruksjoner, kapasitetsberegninger av konstruksjoner med skade og reparasjon av konstruksjoner. Emnet vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG570

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Del I: Sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner som definert i ISO 2394 og EN 1990, samt historisk utviklig av prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i konstruksjonspålitelighetsanalyser (FOSM, FORM og Monte Carlo simuleringer).Bruk av konstruksjonspålitelighetsanalyser til kalibrering av sikkerhetsfaktorer, oppdatering av pålitelighet basert på ny kunnskap og inspeksjonsplanlegging.

Del II: Utfordringer ved bruk av aldrende konstruksjoner, degradering av forskjellige materialer og konstruksjonstyper, historisk utvikling i standarder brukt for offshore konstruksjoner, årsaker for konstruksjonssvikt, metoder for sikkerhetsvurderinger av konstruksjoner.

Vurderinger av konstruksjoner for levetidsforlengelse: analysemetoder i forbindelse med vurdering av konstruksjoner for levetidsforlengelse inkludert styrkeberegninger av konstruksjoner med skader og utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner.

Ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift: Vedlikehold og oppfølging av konstruksjoner i drift og i levetidsforlengelse, inspeksjonsplanlegging, datahåndtering, integritetsvurderinger i drift.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:

  • Kunne forstå og utføre forskjellige typer vurderinger av sikkerhet for konstruksjoner
  • Kunne beregne karakteristiske laster, lastvirkninger og styrke av konstruksjoner
  • Kjenne til de forhold som kan begrense levetiden av konstruksjoner
  • Kunne gjennomføre styrkeanalyse av konstruksjoner med skade
  • Kunne gjøre utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner
  • Kunne prinsippene for ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift og levetidsforlengelse, bl a inkludert inspeksjonsplanlegging og generelt om reparasjon av konstruksjoner med skade.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor innen konstruksjonsteknikk eller mekanikk.

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/5 15 Minutter Bokstavkarakterer 1 A4-ark med håndskrevne notater, Formelsamling 1)
Individuell oppgave 4/5 Bokstavkarakterer

1) fra faglærer

Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Muntlig eksamen gjennomføres individuelt. Semesteroppgaven gjennomføres individuelt eller i grupper. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på semesteroppgaven. Studenter som ikke består semesteroppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gerhard Ersdal

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Fire timer forelesing per uke, inklusiv øvinger og veiledning, innleveringsoppgave før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Levetidsforlengelse av konstruksjoner (OFF620_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto