X-ray and Neutron scattering (FYS620)

Introduksjon til røntgen- og nøytronspredning. Emnet dekker de grunnleggende fysiske prinsippene som ligger til grunn for vekselvirkningen mellom røntgen og nøytroner med materie, samt fysikken bak standard eksperimentelle teknikker som brukes til å forstå strukturen og dynamiske prosesser i materie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYS620

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og kan bli avlyst dersom færre enn 10 studenter er påmeldt innen 20. januar for vårsemesteret.

  1. Gjennomgang av atom- og krystallinsk struktur av materie Røntgen og nøytroner:
  2. Bølge- og partikkelbeskrivelser
  3. Spredningsteori
  4. Absorbsjons- og spredningsprosesser: elastisk og uelastisk
  5. Røntgen - Interaksjon mellom materie
  6. Nøytron - Interaksjoner mellom materie
  7. Diffraksjon
  8. Introduksjon til spektroskopi
  9. Synkrotron- og nøytroninstrumentering

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studenten kunne forklare ulike typer vekselvirkninger mellom røntgen/nøytroner og materie. Karakterisere hovedtyper av spredning: elastisk / uelastisk, sammenhengende / usammenhengende, kjernefysisk / magnetisk, anvende teorien om grunnleggende prinsipper i diffraksjon og spektroskopi. Kunne beregne strukturelle faktorer for enkle systemer. Kunne gjøre rede for grunnleggende egenskaper ved synkrotronstråling samt ulike typer eksperimentelle metoder knyttet til bruk av nøytroner og synkrotronstråling. Avgjøre om nøytronspredning eller røntgenspredning er en egnet eksperimentell teknikk for et gitt prosjekt. Gjøre rede for instrumentenes oppbygging for de ulike forsøkstypene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS320 Kvantemekanikk, FYS340 Statistisk fysikk

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 8/10 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Rapport 2/10 Bokstavkarakterer

Hjelpemidler til rapportskriving: bok, forelesningsnotater, datamaskinEmnet har en fortløpende vurdering. Alle deler må være bestått for å få endelig karakter. Det tilbys kontinuasjonseksamen til muntlig eksamen i henhold til fakultetets ordinære syklus.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på rapporten. Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte på labkurs

Fagperson(er)

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer øvinger per uke.1 laboratoriepraksis

Åpent for

Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto