Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for flyktninger fra krigen i Ukraina, trinn 1 (HNO111)

Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for flyktninger fra krigen i Ukraina, trinn 1 er første emne i et årsstudium for studenter som planlegger å ta videre høyere utdanning i Norge. Bestått eksamen gir grunnlag for å fortsette på trinn 2 (B1) på vårsemesteret, og bestått eksamen på trinn 2 gir mulighet for søke om opptak til NORINT-studiene trinn 3/4, som er norsk på et høyere nivå. Bestått eksamen på trinn 3 er et av de generelle språkkravene for å ta høyere norskspråklig utdanning i Norge. Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men en del forklaringer kan også gis på engelsk.

Trinn 1 (A1/A2) gir innføring i det norske språkets former og strukturer, lydlære og kunnskaper om samfunn og kultur.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HNO111

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Norsk språk og kultur for flyktninger fra krigen i Ukraina, Trinn 1 er første emne og har som mål språklig kompetanse på A2-nivå etter det felles europeiske rammeverket. Emnet gir innføring i norsk fonetikk, grammatikk og kultur. Bestått eksamen gir grunnlag for å fortsette på trinn 2 som har som mål språklig kompetanse på B1-nivå etter det felles europeiske rammeverket. Bestått eksamen på trinn 2 gir grunnlag for å kunne søke om opptak til NORINT-studiene på trinn 3/4. Bestått eksamen fra trinn 3 gir grunnlag for å søke videre studier i Norge og dekker også språkkrav som kreves for en del ulike yrkesgrupper.

Studiet er krevende og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning, ekskursjoner og gruppearbeid. Studenter som overskrider 25 % fravær og/eller ikke har oppfylt obligatoriske arbeidskrav kan ikke gå opp til eksamen.

Målet med dette emnet er å gi basiskunnskaper i norsk språk og kultur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha basiskunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular.

Studenten skal ha kunnskaper om temaene

 • Familie og hverdagsliv
 • Utdanning og arbeidsliv
 • Feiringer
 • Natur, vær og geografi
 • Kultur- og fritidsaktiviteter

Ferdigheter:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne

 • Lese og forstå enkle tekster
 • Delta i dagligdagse samtaler og samtaler relatert til pensum
 • Uttrykke seg muntlig og skriftlig med et funksjonelt ordforråd som tilsvarer et A2-nivå
 • Ha en språkstruktur som stort sett ikke hindrer kommunikasjon
 • Snakke med en uttale som stort sett ikke hindrer kommunikasjon
 • Kunne forstå enkle presentasjoner på norsk og skrive korte tekster om tema fra pensumlitteraturen og ulike dagligdagse tema

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført dette emnet skal studentene

 • Kunne planlegge og gjennomføre enkle arbeidsoppgaver og prosjekter på norsk
 • Kunne bruke norsk i hverdagslivet og orientere seg i lokalsamfunnet
 • Ha innsikt i relevante arbeidsformer i høyere utdanning i Norge.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen i par 1/2 20 Minutter Bestått/ Ikke bestått
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bestått/ Ikke bestått Norsk-norsk ordbok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % obligatorisk tilstedeværelse, Skriftlige innleveringer, Muntlig individuell presentasjon
 • Obligatorisk deltakelse på kurset (minimum 75 % oppmøte).
 • Obligatoriske skriftlige innleveringer
 • En muntlig individuell presentasjon

Fagperson(er)

Faglærer:

Juliane Melke

Studiekoordinator:

Asta Midttun

Emneansvarlig:

Lene Tjørhom

Faglærer:

Espen Iden

Arbeidsformer

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men en del forklaringer kan av og til gis på engelsk. Det legges vekt på studentaktivitet hvor kommunikasjon er i fokus. I løpet av studiet kombineres undervisning i klasserom, arbeid i grupper og digital språklab. Det brukes ulike medier slik at alle ferdighetene - lytte, snakke, skrive og lese - stimuleres og utvikles.

Nærmiljøet brukes som læringsarena både for å utvikle språkferdigheter og for å få kunnskaper om lokalsamfunnet. Det arrangeres flere obligatoriske ekskursjoner i løpet av studiet.

Studentene skal jevnlig produsere skriftlige arbeider om oppgitte temaer. De oppfordres til å arbeide selvstendig med språkinnlæringen og kontinuerlig evaluere sin egen innsats og framgang.

Åpent for

Norsk språk, kultur og samfunnsfag, trinn 1 og 2

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto