Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for flyktninger fra krigen i Ukraina, trinn 2 (HNO112)

Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for flyktninger fra krigen i Ukraina, trinn 2(HNO112) er en videreføring av HNO111. Emnet gir innføring i det norske språkets former og strukturer, lydlære og kunnskaper om samfunn og kultur. Opptakskrav/forkunnskaper for å bli tatt opp til HNO112 er bestått eksamen i HNO111. Bestått eksamen fra HNO112 gir grunnlag for å kunne søke på HNO113/HNO230 (trinn 3) som er norsk på et høyere nivå. Undervisningsspråket er norsk.

Målet med dette emnet er å utvide studentenes kunnskaper om norsk språk og kultur.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

HNO112

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha kunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular som tilsvarer B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk. Studenten skal ha kunnskaper om følgende temaer innen samfunnsliv og litteratur

Samfunnsliv:

 • velferdsstaten (helse, utdanning og arbeid)
 • bolig og økonomi
 • geografi, klima og miljø
 • lokale og nasjonale næringer
 • det flerkulturelle Norge (inkludert høytider og feiringer)

Litteratur:

 • en kort selvvalgt bok
 • Karius og Baktus
 • norske folkeeventyr

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne

 • lese og forstå ulike typer tekster
 • delta i samtaler relatert til pensum
 • ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig med et variert og funksjonelt ordforråd som tilsvarer B1-nivå
 • ha en språkstruktur som ikke hindrer kommunikasjon
 • snakke med en uttale som ikke hindrer kommunikasjon.
 • kunne forstå enkle forelesninger på norsk
 • skrive korte tekster om tema fra pensumlitteraturen

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne planlegge og gjennomføre enkle arbeidsoppgaver og prosjekter på norsk
 • kunne formidle fagstoff relatert til pensum, både skriftlig og muntlig
 • hente inn informasjon fra ulike tekster
 • ha innsikt i relevante arbeidsformer i høyere utdanning i Norge

Forkunnskapskrav

HNO111 Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for flyktninger fra krigen i Ukraina, trinn 1

Eksamen / vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer Bestått/ Ikke bestått Norsk-norsk ordbok
Muntlig eksamen 1/2 20 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75 % obligatorisk tilstedeværelse, Fem skriftlig innleveringer, Muntlig presentasjon

Det er obligatorisk oppmøte til undervisning, ekskursjoner og gruppearbeid. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid er også et arbeidskrav for å gå opp til eksamen, i tillegg til 5 obligatoriske skriftlige innleveringer.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter som overskrider 25 prosent fravær og/eller ikke har oppfylt arbeidskravene, får ikke ta eksamen.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Asta Midttun

Emneansvarlig:

Lene Tjørhom

Faglærer:

Espen Iden

Arbeidsformer

Det legges vekt på studentaktiv læringsmetode der kommunikasjon er i fokus. I løpet av studiet kombineres undervisning i klasserom og digital språklab. Det brukes ulike medier slik at alle ferdighetene - lytte, snakke, skrive og lese - stimuleres og utvikles.

Nærmiljøet brukes som læringsarena både for å utvikle språkferdigheter og for å få kunnskaper om lokalsamfunnet. Det arrangeres noen obligatoriske ekskursjoner i løpet av studiet.

Studentene skal jevnlig produsere skriftlige arbeider om oppgitte temaer. De oppfordres til å arbeide selvstendig med språkinnlæringen og kontinuerlig evaluere sin egen innsats og framgang.

Det kan gis individuell veiledning om nødvendig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Norsk språk, kultur og samfunnskunnskap for internasjonale studenter, trinn 2 (HNO220_1) 30

Åpent for

Norsk språk, kultur og samfunnsfag, trinn 1 og 2

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto