Organisk kjemi 1 (KJE200)

Studenten skal forstå hvordan organiske molekyler er bygget opp av atomer, og hvordan oppbygningen påvirker reaktiviteten til molekylene. Studenten skal kunne vise ved mekanismer hvordan elementære reaksjoner foregår, og anvende kunnskapen til å forutsi utfallet av reaksjoner og foreslå enkle synteser. Studenten skal mestre elementære laboratorieteknikker og være i stand til å utføre organiske reaksjoner i laboratorieskala.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

KJE200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Følgende temaer er behandlet: Bindingsforhold, isomere og stereoisomere, de viktigste funksjonelle gruppene, IUPAC navnesystemet for navnsetting av organiske molekyler, reaksjonsmekanismer og sammenhengen mellom struktur og reaktivitet. Kurset gir også en kort introduksjon til spektroskopiske metoder og NMR. Laboratorieforsøk gir en introduksjon til organisk syntese, laboratorieteknikker og kvalitativ analyse (Både ved kjemiske og spektroskopiske metoder). Et utvalg reaksjoner utføres og produktene analyseres for funksjonelle grupper. Studentene lærer også å skrive en ordentlig labjournal for forsøkene sine, og å skrive konsise rapporter med tekstbehandler samt ChemDraw-program for å tegne molekyler og reaksjonsmekanismer.

Læringsutbytte

Studenten skal forstå hvordan organiske molekyler er bygget opp av atomer, og hvordan oppbygningen påvirker reaktiviteten til molekylene. Studenten skal kunne vise ved mekanismer hvordan elementære reaksjoner som polar addisjon, EAS, SN1/SN2, forestringer og acetaldannelser foregår. Denne kunnskapen skal studenten kunne bruke til å forutsi produktet av reaksjoner samt å foreslå enkle synteser av molekyler. Studenten skal kunne identifisere kirale senter og bestemme kiraliteten til molekyler samt navngi molekyler etter IUPAC- systemet. Studenten skal kunne forutsi viktige IR-frekvenser og anslå NMR-spektra fra stukturen til et molekyl.

Studenten skal mestre elementære laboratorieteknikker som ekstraksjon, destillasjon, omkrystallisering og tynnskiktkromatografi, være i stand til å utføre organiske reaksjoner i laboratorieskala og bestemme kokepunkt/smeltepunkt på forbindelser.

Studenten lærer også aktivt bruk av laboratoriejournal, fremskaffe og tolke sikkerhetsdatablad, skrive konsise beskrivelser av eksperiment og bruke ChemDraw tegneprogram sammen med teksteditor for tegning av molekyler og reaksjoner i rapporter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE150 Generell kjemi
Kunnskaper i generell kjemi forventes.

Eksamen / vurdering

Mappevurdering og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Mappe 3/10 1 Semestre Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Eksamen er digital. Emnet har en modul med lab- og øvingsoppgaver. Knyttet til denne blir det gitt oppgaver som må gjennomføres. Labjournal og rapporter inngår i en mappevurdering der disse vurderes samlet og gis en felles karakter. Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres. Mappen må fullføres innenfor ett og samme semester. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen. Studenter som ikke fullfører mappen, kan levere mappen på nytt i sin helhet neste gang emnet undervises.Emnet har også ukentlige øvingsoppgaver på OWL2 levert av Cengage. Oppgaver utført innen tidsfristene gjennom semesteret belønnes med poeng som inngår i vurderingen av laboratorie- og oppgave-modulen. Laboratoriedelen vektes 3/4 og OWL øvingsoppgaver 1/4.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriearbeidet foregår under tilrettelegging og tilsyn, slik at det er nødvendig at dette foregår til faste tider ved obligatorisk fremmøte.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Hong Lin

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Emnet består av en teoridel og en laboratoriedel. Teoridelen undervises med 4 forelesningstimer pr. uke. Laboratoriekurset består av en time labforelesning og 5 timer lab pr uke i 9 uker. Obligatoriske internettbaserte øvinger. Alle laboppgaver m/labjournal og rapporter må fullføres.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisk kjemi 1 (BIK140_1) 10
Organisk kjemi (TE0615_1) 6
Kjemilab 2: organisk kjemi (TE0614_1) 6
Kjemilab 2: organisk kjemi (TE0614_A) 6
Organisk kjemi (TE0615_A) 6

Åpent for

Grunnet begrenset laboratoriekapasitet er kurset i utgangspunktet bare åpent for studenter på Bachelor i kjemi og miljø/teknisk miljøvern, Bachelor i biologisk kjemi samt lektorprogrammet. Andre kan bare tas opp etter særskilt godkjennelse av instituttet hvis vi har laboratoriekapasitet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto