Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 fvt. til ca. 1800 evt. Emnet behandler sosial, politisk, økonomisk og kulturell historie i Europa. Europas historiske utvikling vil bli plassert i en større global kontekst. Vi legger stor vekt på å lese og analysere ulike typer primærkilder fra denne perioden. Dette gir oss kompetanse til å vurdere muligheter og begrensninger i historiske kilder og til å forstå hvordan historikere skaper kunnskap om det førmoderne Europa. Studentene skal få mulighet til fordypning og refleksjon omkring perioden.

Historiefaget handler om å lese, skrive og reflektere, noe som innebærer en høy grad av selvstendig arbeid. God evne til å lese både engelsk og norsk faglitteratur anbefales.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LHIS145

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til ca. 1800 e.v.t. Emnet omhandler sosial, politisk, økonomisk og kulturell historie i Europa. Europas historiske utvikling vil bli plassert i en større global kontekst. Vi legger stor vekt på å lese og analysere ulike typer primærkilder fra denne perioden. Dette gir oss kompetanse til å vurdere muligheter og begrensninger i historiske kilder og til å forstå hvordan historikere skaper kunnskap om det førmoderne Europa. Studentene skal få mulighet til fordypning og refleksjon omkring perioden.

Historiefaget handler om å lese, skrive og reflektere, noe som innebærer en høy grad av selvstendig arbeid. God evne til å lese både engelsk og norsk faglitteratur anbefales.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • utvikle historisk kunnskap om sentrale tema i europeisk historie fra ca 500 f.v.t. til ca 1800 e.v.t. for å kunne etablere historisk kontekst
  • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet sin egen unike historiske tid og ble formet av denne tiden
  • forstå kontinuitet og forandring gjennom tidsperioden emnet dekker
  • forstå nøkkelbegrep og konsepter som gjelder for førmoderne europeisk historie

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • demonstrere evne til å diskutere primærkilder i sin historiske kontekst
  • demonstrere evne til å lese og vurdere historiske narrativ og å være i stand til å identifisere og forklare hovedtema
  • demonstrere evne til grunnleggende akademiske lese- og skriveferdigheter, inkludert å skrive notater

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • sette ord på relevansen tema fra denne historiske perioden kan ha for diskusjoner i nåtiden
  • konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
  • kunne tenke analytisk og kritisk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensoppgavenskal besvares på norsk, eller et annet skandinavisk språk, med mindre noe annet innvilges etter søknad.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriveoppgaver

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt fem korte skriveoppgaver knyttet til pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen. Disse må være godkjent senest to uker før eksamensdatoen.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Studiekoordinator:

Ingrid Vestre

Arbeidsformer

Emnet har pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Forelesninger vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av perioden. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet. Gruppeundervisning som utdyper tema fra forelesningene og gir studentene mulighet til å jobbe praktisk og under veiledning vil tilbys. Studentene vil gjøre arbeidsoppgaver på egenhånd og i grupper basert på materialet som gjøres tilgjengelig. Oppgavene og gruppeundervisning skal lære studentene å reflektere over perioden og utvikle praktiske ferdigheter i akademisk skriving.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145_1) 15
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS110_1) 7.5
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (MHIS110_1) 7.5
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (MHIS115_1) 7.5
Eldre europeisk historie (HIS150_1) 5
Eldre norgeshistorie (HIS140_1) 5
Eldre norgeshistorie (ÅHI140_1) 5
Eldre europeisk historie (ÅHI150_1) 5
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (HIS115_1) 7.5
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (LHIS146_1) 7.5
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS146_1) 7.5

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto