Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid (MBA201)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MBA201

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet omhandler ulike perspektiver og tilnærminger til overgrep og vold i nære relasjoner i barnevernsarbeid og annet sosialfaglig arbeid med slike komplekse problemområder. Det er et fordypningsemne om vold i nære relasjoner, generelt i befolkningen og i sårbare grupper/ i majoritet- og minoritetsbefolkningen. Vold i nære relasjoner er et alvorlig og komplekst samfunnsproblem og et felt i bevegelse. Det krever ofte koordinerte tiltak med flere aktører på ulike nivå. Sentralt i emnet er derfor kunnskap om utviklingstrekk, ulike teroretiske perspektiver, diskurser, forklaringsmodeller og kritisk, flerfaglig og tverretatlig analyse. Emnet vil også handle om hvordan vold, omsorgssvikt og overgrep oppstår og kommer til uttrykk hos barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Sentralt er også ulike former for forebygging, avdekking og tiltaksarbeid. Gjennom emnet skal studentene på grunnlag av forskningsbasert kunnskap utvikle analytisk og praktisk kompetanse i forståelse, forebygging og bekjempelse av ulike former for vold. Innholdet i emnet skal bidra til økt kompetanse i arbeidet med individer, par, familier, utvidet nettverk og med tverretatlig samarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • inngående kunnskap om sentrale utviklingstrekk i forskningsfeltet vold i nære relasjoner
 • avansert forskningsbasert kunnskap og perspektiver på individ-, gruppe- og samfunnsnivå om vold i nære relasjoner
 • avansert kunnskap om sammenhenger mellom kjønn og minoritetsperspektiver, kulturelle, sosiale og økonomiske forhold og vold og omsorgssvikt
 • kunnskap om forebyggende virkemidler og terapeutiske, behandlende tiltak

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere ulike perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • anvende flere perspektiv og forståelser som muliggjør ulike løsninger i det barnevernfaglige og sosialfaglige feltet
 • iverksette hensiktsmessige forebyggende og bekjempende tiltak for voksne og barn med ulik fungering og i ulike livssituasjoner og i samarbeid med dem.
 • anvende kunnskap om vold, omsorgssvikt og krenkelser i konkrete situasjoner med barn, unge og voksne
 • sammen med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere bidra til helhetlig tverrfaglig samarbeid i saker der det er vold eller mistanke om vold
 • anvende relasjonelle kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler og situasjoner

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har evne til medfølende nærhet og kritisk distanse i arbeidet med vold i nære relasjoner
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske fordringer og dilemmaer i arbeid med mennesker som opplever vold, krenkelser eller konflikter i nære relasjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Omfang 3000 ord +/- 10 % inkl. innholdsfortegnelse og noter, ekskl. litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav

Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan ta eksamen i emnet. Godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av den obligatoriske aktiviteten vil bli trukket fra eksamen.

Nærværskrav: 75% nærvær i obligatorisk undervisningopplegg markert i undervisningsplan.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ingunn Studsrød

Arbeidsformer

Forelesninger, individuelt arbeid og refleksjon i grupper. Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper.

Åpent for

Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Barnevernsarbeid - Masterprogram Sosialfag - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto