Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) (MGL1061)

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL1061

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset består av teoretiske og praktiske emner.

Fagdidaktikk og kroppsøvingsfaget i et samfunnsperspektiv

 • Praksis: Forskningsbasert undervisning gjennom Lesson Study
 • Sosiologi: Refleksjon og kritisk tenking om kropp og bevegelse i kultur og samfunn
 • Psykologi: Motivasjon og læringsmiljø

Bevegelse, kropp og helse

 • Treningslære med fysiologi: Kroppens funksjoner og aktivitetsprinsipper for å utvikle elevers fysiske egenskaper
 • Anatomi og bevegelseslære: Kroppen i bevegelse
 • Fysisk aktivitet i skolen

Praktiske emner

 • Alternative bevegelsesaktiviteter i ulike bevegelsesmiljø
 • Naturferdsel og uteaktiviteter (høgfjell, nærmiljøaktiviteter og livredning ute)
 • Turnaktiviteter
 • Ballspillaktiviteter
 • Praktisk treningslære

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • deltakelse, medvirkning, samspill og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
 • tilrettelegging av bevegelsesmiljø for å fremme elevers fysisk-motoriske læring og utvikling
 • kroppen i bevegelse
 • motivasjonsfremmende

Ferdigheter

Studenten:

 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning til å forbedre undervisning i kroppsøving
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere tverrfaglige temaer med utgangspunkt i læreplanen

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i den moderne skolen

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)
GLU1060 Kroppsøving 1 (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og individuell FOU-oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen 6/10 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
FOU oppgave 4/10 Bokstavkarakterer

Individuell FOU-oppgave knyttet til samfunnsvitenskapelige emner på 3000 ord (+/- 10%). Oppgaven skal knyttes til kroppsøvingsundervisning i skolen.Begge vurderingene må være bestått for å få karakter i MGL1061.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Uteaktiviteter og naturferdsel, Fjelltur, Undervisning, Arbeidskrav

Profesjonskompetanse i kroppsøving utvikles gjennom aktiv deltakelse, utprøving av ulike aktiviteter og drøfting av gode metodiske tilnærminger. Det kreves 80 % tilstedeværelse i både den praktiske og teoretiske undervisningen for å få gå opp til eksamen. Det forventes at studenter er aktiv deltakende i forbindelse med undervisningen i de praktiske emnene, inkludert fjellturen med overnatting.

Det er ett arbeidskrav knyttet til undervisning i hvert teoretiske emne som må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen. Arbeidskravene vil være skriftlig eller praktisk rettet. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering i bearbeidet form. Alle arbeidskrav og/eller ekskursjoner må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen, jmf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i teoretisk og praktisk undervisning kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.

Forberedelser og gjennomføring av praksis er obligatorisk. Studenter får tilbud om utveksling til Valencia og Leicester i praksisperioden.

Estimert arbeidsbelastning KRØ 2: 825 timer

 • Teoriundervisning (forelesning, arbeidskrav og selvstudium): 296 timer
 • Praktisk undervisning (egenøving og undervisning): 110 timer
 • Naturferdsel og uteaktiviteter (planlegging, reisetid og ekskursjon): 60 timer
 • Eksamen (praktisk metodisk og skriftlig eksamen): 140 timer
 • Praksis, trepartsmøte og forberedelser: 160 timer
 • Diverse: 59 timer

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Faglærer:

Åge Vigane

Praksiskoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

I undervisningen vil studenten møte varierte arbeidsmåter gjennom en kombinasjon av praktiske aktiviteter, forelesninger, ekskursjoner, presentasjoner og gruppearbeid.

Praksis

Praksis: 15 dager

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto