Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10) (MGL2002)

Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i analoge og digitale kunst- og designprosesser. Studiet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid og teoristoff som gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle idéer og fagdidaktikk innen kunst og håndverksområdet. Innholdet i alle tema vil bestå av tre komponenter: Praktisk estetisk arbeid, fagdidaktikk og kulturforståelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL2002

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk skapende arbeid, fagdidaktikk og kunst og kulturforståelse.

Del 1. Praktisk skapende arbeid

Det praktiske skapende arbeidet vil være temaorganisert med utgangspunkt i kjerneelementene og kompetansemål for gjeldende læreplanen i faget kunst og håndverk for grunnskolen. Studentene vil få erfaring med ulike analoge og digitale teknikker innen to- og tredimensjonale uttrykksformer. Visuell kommunikasjon vil være et tema som går som en rød tråd gjennom hele emnet.

Det praktisk skapende arbeidet vil være inndelt i ulike tema. Samtidens kunst og kultur vil være kilde til opplevelser og inspirasjon til eget skapende arbeid i ulike materialer og teknikker. Fokuset i studiet vil bli rettet inn mot analoge og digitale bilder som uttrykksform og kommunikasjonsmiddel og mot studentenes egen bildefremstilling, eksperimentering og utforsking av ulike materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som form, farge, komposisjon og tekstur. Studentene vil få erfaring med ulike medium innen analoge og digitale teknikker for å visualisere og uttrykke idéer, løse problemstillinger og forme bilder. Digitale verktøy vil også bli brukt som hjelpemiddel i skapende prosesser, digitale presentasjoner og formidlingsformer.

Tverrfaglige tema vil være utgangspunkt for å skape skulpturer i ulike tekstile teknikker kombinert med andre materialer. Skulpturområde vil omfatte utforskning av skulptur som estetisk, visuelt og taktilt medium med vekt på fremstilling av ulike tredimensjonale uttrykk.

Undervisningen vil også omfatte håndverksferdigheter, materiallære og teknikker i tre og leire. På tre- og leireverkstedene vil studentene arbeide med design av ulike produkt i et bærekraftig og miljømessig perspektiv. Studentene vil få grunnleggende opplæring i maskinbruk, håndverktøy og HMS på treverkstedet.

Del 2. Kunst og kulturforståelse

Teori om kunst og formkultur vil bli satt inn i en pedagogisk sammenheng; kunst som kilde til innsikt, forståelse, opplevelse, refleksjon og inspirasjon for skapende arbeid. Temaene i kunst og formkultur vil også være med å danne bakgrunn for studieturen som ligger til emnet Kunst og håndverk 2.

Del 3. Fagdidaktikk

Fokus i studiet er rettet mot læreren som kulturbygger og eleven som aktør i skapende prosesser. Fagdidaktikken skal sette studentene i stand til å planlegge og tilrettelegge for undervisning i faget på en god og reflektert måte i henhold til gjeldende læreplaner.

Tema for fagdidaktikken vil være:

- Å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten gjennom natur

- Læreplanen i kunst og håndverk; hva er fagdidaktikk i kunst og håndverk i grunnskolen

- Læreplanen i kunst og håndverk, kreativitet og skapende prosesser

- Kunsthistoriske -ismer

- Å fotografere prosess og produkt

- Det visuelle språket

- Klasseledelse i kunst og håndverk

- Dialog med kunst: leken, det narrative, det dialogiske, det erfaringsbaserte, det skapende og det relasjonelle.

- Barns todimensjonale formutvikling

- Undervisningsplanlegging; Hva, hvordan og hvorfor

· Læreren som kulturbærer og kulturbygger; den dobbelte didaktikk

- Tverrfaglig tema i skolen

- Vurdering i faget kunst og håndverk i grunnskolen

Innholdet i alle områdene vil bestå av tre komponenter: Praktisk skapende arbeid, fagdidaktikk og kunst og kulturforståelse.

Læringsutbytte

Studenten skal med fullført og bestått emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike materialer, redskaper, teknikker og estetiske virkemidler innen analogt og digitalt arbeid med bilde, skulptur, design og arkitektur
 • har kunnskap om faget som kilde til erkjennelse, dannelse, meningsskaping, kommunikasjon og identitetsutvikling
 • har kunnskap om psykologiske, kulturelle og sosiale faktorer som virker inn på barn og unges visuelle språk, kreativitet, lek og identitet
 • har kunnskap om det visuelle språkets rolle som byggestein for å ivareta og videreutvikle et demokrati i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om læreren som leder, tilrettelegger og veileder for barn og unges skapende prosesser, kunstopplevelser og refleksjon
 • har kunnskap om hvordan kunst- og designprosesser kan utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede og evne til å løse problemer
 • har kunnskap om bærekraftige materialer og produksjonsprosesser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utvikle en idé til ferdig form i ulike materialer
 • kan eksperimentere med ulike materialer, redskaper, teknikker og estetiske virkemidler
 • kan bruke kunst, design, arkitektur, nærmiljøet og ulike tema som utgangspunkt for eget skapende arbeid og i undervisningssammenheng
 • kan anvende digitale verktøy i skapende arbeid
 • kan lage utstillinger av visuelle produkter
 • kan formidle kunst og formkultur på varierte måter
 • kan planlegge og vurdere undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplan for grunnskolen
 • kan tilrettelegge undervisning i grunnskolen slik at grunnleggende ferdigheter blir en naturlig del av faget

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bruke kunst, kultur og elevenes erfaringsverden som ressurs og utgangspunkt for oppgaver og faglige samtaler
 • har innsikt i og kan drøfte faget kunst og håndverks rolle i skolen i et moderne flerkulturelt samfunn med tanke på identitet, danning, kommunikasjon, bærekraftig utvikling og demokratisering
 • kan tilrettelegge for gode og meningsfulle kunst og kulturmøter og skapende prosesser for elever i grunnskolen
 • kan bruke faget kunst og håndverk i tverrfaglig og tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjon i opplæringen i samhandling med andre fag og som en del av skolehverdag generelt

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Refleksjonsoppgave og praktisk estetisk framlegg

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Refleksjonsoppgave 3/10 Bokstavkarakterer
Praktisk estetisk framlegg 7/10 Bokstavkarakterer

Alle eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.Del 1: Refleksjonsoppgave. Vekting 3/10. A-F.En individuell oppgave, hjemmeeksamen, der studentene reflekterer rundt et gitt tema som er tatt opp i undervisningen. Oppgaven skal være knyttet opp mot pensum eller en tidsaktuell artikkel som fokuserer på det valgte tema. Omfang 3000 ord +/- 10 %.Del 2: Praktisk estetisk fremlegg. Vekting 7/10. A-F.Individuelt fremlegg av praktisk skapende arbeid med skriftlige og visuelle prosessdokumentasjoner innen ulike tema samt en fordypningsoppgave. Individuelt praktisk skapende arbeid består av ferdige produkt og prosess innen områdene bilde, skulptur og design som er produsert i løpet av semesteret. En av oppgavene skal bestå av en skriftlig og visuell dokumentasjon hvor studentene bruker kreativitetsteori som rammeverk for presentasjonen og som utgangspunkt for egne prosessrefleksjoner fra idé til ferdig produkt (2000 ord +/- 10%). For de andre dokumentasjonene kan den skriftlige delen blant annet bestå av kommentarer til skisser, foto og utprøvinger med materialer/teknikk/estetiske virkemidler fra idé til ferdig produkt og refleksjoner. Ved semesterstart får studentene en liste over fremleggene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisningsopplegg, Obligatorisk arbeidskrav, Obligatorisk oppmøte, 70%
 • Timeplanlagt praktisk skapende arbeid og teori som er knyttet opp mot arbeid på verksteder er obligatorisk.
 • Gruppearbeid i fagdidaktikk og ekskursjoner i nærmiljøet er obligatorisk og må være godkjent for å gå opp til eksamen.
 • Gruppeoppgave hvor studentene skal produsere et fagdidaktisk undervisningsopplegg knyttet til et eller flere av kjerneelementene i grunnskolen, samt fagdidaktisk refleksjoner omkring temaet. Omfang: ca. 3000 ord +/- 10%. Oppgaven er obligatorisk og må være godkjent for å gå opp til eksamen.
 • Ved fravær fra obligatorisk undervisning vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert godkjenning eller underkjenning av studiet, men som hovedregel kreves det minimum 80% tilstedeværelse i emnet.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Timelærer:

Hanne Tobiassen

Praksiskoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Studiet vil bestå av en veksling mellom eget skapende arbeid, fagdidaktikk og møter med kunst og formkultur i faget. Arbeid på ulike verksted, forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, museumsbesøk og ekskursjon i nærmiljøet vil være arbeidsformer på studiet. Det vil være en veksling mellom sanseinntrykk, formell kunnskap, analyse, refleksjon, fabulering og handling i materialer. Veiledning og tilbakemelding fra faglærere gis underveis i studiet.

Praksis

15 dager med veiledet praksis.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto