Lese- og skrivevansker (MGL3800)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL3800

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Å kunne lese er en forutsetning for tilgang til skrift og skriftkultur, som i neste omgang er avgjørende for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan ha konsekvenser for motivasjon, innsats og læring i skolen, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet står kartlegging og tiltak rettet mot lese- og skrivevansker sentralt. Tilleggsvansker som ofte opptrer sammen med lese- og skrivevansker vil også bli behandlet.

Emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive sin masteroppgave i spesialpedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om sammenhengen mellom lese- og skrivevansker, motivasjon, innsats og læring
 • Ha kunnskap om typisk lese- og skriveutvikling
 • Ha kunnskap om ulike typer lesevansker
 • Ha kunnskap om vansker med skriving
 • Ha kunnskap om kartleggingsverktøy som kan brukes for å identifisere lese- og skrivevansker
 • Ha kunnskap om tiltak som kan avhjelpe vansker med lesing og skriving og fremme motivasjon og læring
 • Ha kunnskap om vanlige tilleggsvansker som opptrer sammen med og kan påvirke lese- og skrivevansker

Ferdigheter

 • Kan arbeide systematisk for å avhjelpe lese- og skrivevansker
 • Kan kartlegge og identifisere lese- og skrivevansker
 • Kan gjenkjenne og beskrive særtrekk ved vanlige tilleggsvansker som kan opptre sammen med og påvirke lese- og skrivevansker

Generell kompetanse

 • Kan legge til rette for best mulig læring og deltakelse for elever med lese- og skrivevansker
 • Kan kommunisere om skriftspråklige vansker, kartlegging og tilpasset undervisning med foreldre, kolleger i skole og PP-tjenesten

Forkunnskapskrav

MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig oppgave 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer

Omfanget av eksamen er på 2500 ord +/- 10%. Skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5 (i Calibri eller tilsvarende skrifttype).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Vurdering av et kartleggingsverktøy, En faglig presentasjon, Obligatorisk frammøte

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

 • Vurdering av et kartleggingsverktøy av leseferdighet (1300- 1800 ord)
 • En faglig presentasjon (20 min.) på et oppgitt tema.

Arbeidskravene vurderes med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vibeke Rønneberg

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto