Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL400M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En masteroppgave i spesialpedagogikk er et veiledet vitenskapelig arbeid, og den skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Innholdet kan omfatte en empirisk undersøkelse eller kan være rent teoretisk. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og/eller kvantitativ art. I forbindelse med veiledning vil det bli arbeidet med en prosjektbeskrivelse og det kan bli tilbudt aktuelle metodeseminarer, samt eventuelle seminarer knyttet til databearbeiding.

Masteroppgaven i spesialpedagogikk kan leveres individuelt eller av to kandidater sammen, forutsatt at søknad om dette innvilges. De to kandidatene må ta samme emne innen spesialpedagogikk. Søknad sendes til masterkoordinator. De som leverer sammen, blir også vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av begge, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, disse skal være likeverdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Ha kunnskaper om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et selvstendig mastergradsprosjekt
  • Kunne vurdere og anvende teori og metoder som er relevant for oppgavens problemstilling

Ferdigheter

  • Kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt og dokumentere dette gjennom en masteroppgave
  • Kunne kritisk gjennomgå forskningslitteratur på feltet
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

  • Kunne kritisk vurdere kvalitet, gyldighet og relevans av egne og andres forskningsarbeider
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

MGL2100 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom, MGL2200 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold., MGL2500 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn), MGL4300 Pedagogikk og elevkunnskap 3, MGL4400 Pedagogikk og elevkunnskap 4
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i 3. året på syklus 1.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Dersom kandidater skriver sammen forventes normalt opp mot maksimal lengde. Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.Masteroppgaven skrives på norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk veiledning
  • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent

  • Obligatorisk veiledning

Studenten må delta på minst 2 veiledningsøkter for å få adgang til å levere masteroppgaven det aktuelle semesteret. Arbeidskravet må være godkjent av veileder innen 15. mars.

  • Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Kandidaten skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven.

Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tanu Biswas

Faglærer:

Vegard Moen

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto