Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL430M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL430M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En masteroppgave i engelsk er et veiledet vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Masteroppgaven i engelsk kan leveres individuelt eller av to kandidater sammen, forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til masterkoordinator. De som leverer sammen, blir også vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av begge, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, disse skal være likeverdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
 • Ha kunnskaper om elementene som inngår i et forskningsprosjekt, samt relevante teorier og metoder

Ferdigheter

 • Kunne formulere forskningsspørsmål/problemstilling
 • Kunne gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt bruke passende forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
 • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, aktuell litteratur, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • Kunne skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
 • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

 • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
 • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
 • Kunne presentere eget forskningsprosjekt med et språk tilpasset formål, mottaker, og situasjon

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL2032 Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10., MGL2033 English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn), MGL2034 English 2; English Teaching Methodology 2 (5.-10.trinn), MGL2035 English 2: English language, literature and culture (5-10), MGL4036 Critical literacies pedagogy in the ELL classroom, MGL4037 Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever
MGL2032 Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10., MGL2033 English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn), MGL2036 English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (5-10), MGL4036 Critical literacies pedagogy in the ELL classroom, MGL4037 Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Masteroppgaven skal skrives på engelsk. Forventet språklig nivå på oppgaven er C1 eller nær C2.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Muntlig presentasjon av masteroppgave, Oppmøte på forsknings- og skrive-workshops 70%
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent

 • Obligatorisk veiledning

Studenten må delta på minst 2 veiledningsøkter for å få adgang til å levere masteroppgaven det aktuelle semesteret. Arbeidskravet må være godkjent av veileder innen 15. mars.

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Kandidatene skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven.

Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

 • 70% oppmøte på forsknings- og skrive-workshops

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Faglærer:

Milica Savic

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto