Miljømikrobiologi (MLJ520)

Målsetningen med dette emnet er å gi studentene en innføring i mikrobiologi og mikrobiell økologi. Eksempler fra mikrobielle prosesser i naturlige og tekniske system presenteres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ520

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet er modulbasert med følgende moduler:

Unit 1. Den mikrobielle celle:

Hva er mikrobiologi? Cellestruktur og funksjon, Metabolisme, Cellulær vekst, Bakteriell Genetikk

Unit 2. Mikrobiell Diversitet

Evolusjon og systematikk, De tre domener: Bakterier, Archaea bakterier, Mikrobielle eukaryoter

Unit 3. Metabolsk Diversitet

Fototrofi, Autotrofi, Kjemolitotrofi, Heterotrofi, Fermentering, Anaerob respirasjon, Aerobe kjemoorganoheterotrofe bakterier.

Unit 4. Microbiell Økologi

Økologisk terminologi og konsepter, Interaksjoner, Viktige habitat: Jorda, Akvatiske miljø, Biofilmer, Geokjemiske og mikroorganismer.

Unit 5. Miljøretta mikrobiologi

Mikrober i avløpsvann og biologisk rensning, Mikrobiologi og Drikkevann, Bionedbrytbarhet, Bioremediering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Dette emnet tar sikte på å introdusere studentene til grunnleggende miljømikrobiologi ved hjelp av teoretisk analyse og noe praktisk arbeid gjennom et laboratorieeksperiment. I løpet av emnet skal studentene få teoretisk kunnskap om:

  • hvordan bakterier får energi gjennom ulike metabolske strategier
  • introdusere studenten til grunnleggende mikrobiell molekylærbiologi
  • lære grunnleggende terminologi og begreper i mikrobiell økologi
  • introdusere studentene til vannbårne patogenere og vannbehandling

Ferdigheter

  • anvende steril teknikk for vekst av mikroorganismer
  • dyrke og håndtere mikroorganismer i et laboratorium
  • presentere og analysere laboratorieresultater i skriftlig format
  • lære hvordan presentere informasjon muntlig på en effektiv måte foran medstudenter

Generell kompetanse

Studenten skal forstå de grunnleggende begrepene i miljømikrobiologi, anvende hensiktsmessig terminologi og bruke sin kunnskap til å diskutere og beskrive miljømikrobiologiske problemstillinger.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kompetanse i kjemi (30sp) og grunnleggende biologi (10sp).

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Engelsk-morsmål ordbok, Godkjent kalkulator,

Skriftlig eksamen er med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjon, Laboratorierapport

Det er 2 obligatoriske aktiviter som må bli godkjent:

En gruppe laboratorierapport og

en individuell presentasjon om et emne i mikrobiologi

Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på laboratorieovelse, laboratorierapport og muntlig presentasjon. Studenter som ikke består, kan gjennomføre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Det er et krav at studenten deltar i laboratoriedelen av kurset som tar for seg metoder benyttet i miljø mikrobiologi for å få

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Godkjent laboratoriearbeid kreves for å gå opp til eksamen i faget. Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for laboratorieøvingene. Studenter som ønsker å ta øvingene på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Hong Lin

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke. 1 uke med lab.

Emnet legges opp i hovedsak i form av forelesninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Miljømikrobiologi (MET160_1) 5
Miljømikrobiologi (MLJ522_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto