Instrumentell analyse (MLJ540)

Emnet gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på hele analyseprosessen fra råprøve til beregnet resultat.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ540

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en introduksjon til instrumentanalyse med fokus på:

 • Organisk kjemi, beregninger og validering
 • Prøvepreparering
 • Organisk analyse og meget kort om uorganisk analyse
 • Detektorer og detektorprinsipper
 • Separasjonsteknikker
 • Atomabsorpsjon / atomemisjonsspektroskopi, UV-synlig-spektroskopi, fluorescensspektroskopi, massespektrometri (MS), gasskromatografi (GC) og væskekromatografi (HPLC).

Læringsutbytte

Studentene vil lære:

 • Generell organisk kjemi (løsningsmidler, løselighet, buffere)
 • Kvantitativ og kvalitativ analyse (enheter, kalibrering, beregninger og validering)
 • Prøveforberedelse (mekanisk og kjemisk)
 • Organisk analyse og kort introduksjon av uorganisk analyse
 • Detektorer og detektorprinsipper
 • Separasjonsprinsipper, gaskromatografi og væskekromatografi

Studentene vil bli introdusert til generelle prøveteknikker, samt prinsippene for instrumentanalyse og oppbygging av moderne analytiske instrumenter. Emner innen generell organisk kjemi, beregninger, kalibrering og metodevalidering vil gi studentene innsikt i analyseprosessen fra råprøve til sluttresultat.

Instrumentelle metoder som er omfattet er: Atomabsorpsjon / atoemisjon-spektroskopi, UV-synlig-spektroskopi, fluorescensspektroskopi, massespektrometri (MS), gasskromatografi (GC), væskekromatografi (HPLC) og immunoaffinitetsmetoder.

Forkunnskapskrav

Generell kjemi, og grunnleggende statistikk. Laveregrads laboratoriekurs.

Anbefalte forkunnskaper

Organisk kjemi og analytisk kjemi. Noe erfaring innen analytisk kjemi laboratoriearbeid.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Eksamen er digital.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøvinger

De 3 laboratorieøvingene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for laboratorieøvingene, studenter som ønsker å forbedre resultatet på denne vurderingsdelen kan gjøre det neste gang emnet har ordinær undervisning.

Gjennomføring av lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cato Brede

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Kjetil Bårdsen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og øvinger pr uke eller 4-8 timer laboratoriearbeid i lab-ukene. Prosjektarbeid, skriftlige rapporter.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Instrumentell analyse (MET240_1) 10
Instrumentell analyse (MOT130_1) 10
Instrumentell analyse (TE6026_1) 6
Instrumentell analyse (TE6026_A) 6

Åpent for

Emnet er tilgjengelig for masterstudenter innen biologisk kjemi, miljøteknologi og miljøovervåkning i de nordlige områdene.

Andre studenter kan bli akseptert så lenge de oppfyller opptakskravene, og det er ledig kapasitet i lab-delen av kurset.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto