Praksis i maskinteknikk (MSK390)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK390

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i en bedrift, eller som en del av et større godkjent prosjektarbeid ved UiS (studentprosjekt), eksempelvis Ion Racing. Studenten må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:

Kunnskap:

  • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift 
  • Reflektere rundt arbeidslivets praktiske utfordringer 

 Ferdigheter:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid
  • Fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte 
  • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og anvende metoder fra studiet for å løse disse 

 Generell kompetanse:

  • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre 
  • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet 

Forkunnskapskrav

Må ha fullført minimum 90 studiepoeng iht. godkjent utdanningsplan. I tillegg må følgende emner være bestått: MSK100, MSK200, MSK210, MSK220.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått Alle

Underskrevet kontrakt må være levert innen 1. september.Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Dersom flere studenter jobber i samme bedrift med tilsvarende arbeidsoppgaver kan det leveres en felles rapport (opp til 3 studenter). Det vil i tillegg bli gjennomført en statussamtale i midten av praksisperioden.Arbeidsomfang: Studenten skal bruke totalt 250 - 300 arbeidstimer på emnet. Studenten skal levere en signert timeliste sammen med rapporten. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på rapporten. Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Åpent for

Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto