Offshore materialteknologi (MSK500)

Utvinning av olje og gas offshore krever avanserte konstruksjoner og prosessanlegg, samt rørledninger til transport. Disse består av en rekke komponenter som krever materialer med ulike egenskaper. Disse materialene er også relevante for andre maritime aktiviteter som havvind og «ocean farming». Emnet vil beskrive noen av disse materialene og forklare hvorfor disse oppnår ulike egenskaper som styrke, grunnet mikrostruktur, og korrosjonsmotstand. Forskjellige tilvirkings- og fabrikasjonsmetoder vil bli gjennomgått.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK500

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. januar for vårsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet vil gjennomgå utvalgte materialer innen offshore virksomhet. Anvendelse og egenskaper sett i relasjon til mikrostruktur vil være sentralt.

Læringsutbytte

Ved bestått emne skal kandidaten kunne demonstrere følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og allmenn kompetanse:

Kandidaten

  • Har avansert kunnskap om valg av materialer for offshore innretninger og inngående kjennskap om stål
  • Har fundamental kunnskap om herdingsmekanismer i metalliske materialer

Kandidaten

  • Kan analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon og benytte dem for materialvalg for kritiske komponenter og konstruksjoner
  • Kan analysere rådende teorier, metoder og fortolkninger I feltet og arbeide uavhengig på praktiske og teoretiske problemer

Kandidaten

  • Kan bruke kunnskap og ferdigheter i oppgaver ved utbyggingsprosjekter
  • Kunne kommunisere akademiske arbeider og delta i faglige diskusjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator

Eksamen gjennomføres med penn og papir.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Morten Andre Langøy

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 3 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Forelesningsspråket er engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Korrosjon, Corrosion and materials technology ( MSK520_1 MSK525_1 ) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto