Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU111

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene skal, gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid med pensumlitteraturen, tilegne seg læreres profesjonelle og vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene blant annet utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved blant annet å bryte ned sentrale mål og retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene kunne

 • gjøre rede for skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet, i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • gjøre rede for læreplanteori, sett i et skolepolitisk og -historisk perspektiv
 • gjøre rede for de didaktiske kategoriene mål, innhold, arbeidsmåter/læreprosesser, vurdering, rammefaktorer og elevenes læreforutsetninger med vekt på tilpasset opplæring og differensiering
 • gjøre rede for grunnleggende tenkning rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen med vekt på innovasjon og utviklingsorientert didaktikk
 • gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og et inkluderende læringsmiljø
 • gjøre rede for skolen som organisasjon med vekt på lærerens profesjonsfellesskap og lærerens rolle som skoleutvikler

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • diskutere skolens verdier og oppgaver i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv med blant annet fokus på bærekraftig utvikling, demokrati, medvirkning og kritisk tenkning
 • analysere læreplanen og drøfte hvordan denne kan brytes ned og tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole og lokalsamfunn med vekt på blant annet livsmestring, dybdelæring og skaperglede
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper med vekt på menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold
 • drøfte hensiktsmessig bruk av digital teknologi til å fremme elevenes læring
 • drøfte verdien av å bygge gode relasjoner og samarbeid med elever, foresatte, kollegaer, skoleledelse og lokalsamfunn
 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse med vekt på demokrati, medvirkning og kritisk tenkning
 • drøfte hvordan læreren kan bidra til profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene

 • ha kjennskap til skolens verdigrunnlag i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår
 • kunne se verdien av å kjenne skolens lov- og planverk og å bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
 • kunne vise respekt og toleranse overfor elever, foresatte og kolleger og se verdien av å bruke disse som en ressurs i skolen
 • ha kjennskap til vitenskapelige problemstillinger og være en utviklingsorientert lærer
 • kunne se utfordringer i aktuelle undervisnings- og skolesituasjoner, og bidra til å finne gode alternative løsninger for alle involverte parter
 • ha evnen til å se den lokale skolen i et lokalt, nasjonalt og globalt utviklingsperspektiv

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Individuell skriftlig innlevering og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig innlevering 11/20 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig gruppeeksamen 9/20 30 Minutter Bokstavkarakterer

Skriftlig individuell innlevering, 2500 ord +/- 10%. Tema er undervisningsplanlegging med vekt på den didaktiske relasjonsmodellen. Faglærer gir fellesveiledning. Besvarelsen leveres før praksis.Muntlig gruppeeksamen, 30 minutter, bestående av 20 minutter presentasjon og 10 minutter med spørsmål fra sensorene. Tema er utviklingsorientert didaktikk. Studentene drøfter pensumlitteraturen opp mot praksiserfaringer. Etter gjennomført og bestått praksis gir faglærer veiledning. Muntlig gruppeeksamen gjennomføres ved semesterslutt. En gruppe består som hovedregel av fire studenter, alle får samme karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig gruppeeksamen integrerer pensumlitteraturen og praksis. Det stilles derfor krav om at studentene må ha gjennomført og bestått veiledet praksis på PPU, innen det semesteret som muntlig gruppeeksamen gjennomføres.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kirsten Johnsen

Faglærer:

Narve Dolve

Faglærer:

Runar Vathne

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Arbeidsformer

Det gis forelesninger og seminarer med gruppearbeid på campus. Her setter vi i gang kritiske og vitenskapelige tankeprosesser som studentene senere tar med seg inn i lærerollen. Studentene må i tillegg bruke tid på individuelle studier av pensumlitteraturen.

Det forventes at studentene følger med på Canvas gjennom hele semesteret.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU113_1) 15
Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117_1) 15

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto