Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

Emnet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Målet er å skape helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring som grunnlag for at studentene skal forstå og mestre lærerarbeidet og dets kompleksitet i møte med elever, foresatte og kollegaer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU117

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Skolen har et omfattende samfunnsoppdrag. Dette emnet har som mål å gi studentene en dypere forståelse for de forpliktelsene dette samfunnsoppdraget innebærer for den profesjonelle læreren i den profesjonelle skole. Skolen spiller en allsidig rolle i samfunnet, og emnet utforsker de ulike ansvarsområdene knyttet til skolens samfunnsoppdrag og hvordan dette påvirker lærerens profesjonelle rolle.

En annen viktig del av emnet er allmenn didaktikk, spesielt hvordan lærere kan planlegge, gjennomføre, vurdere, begrunne og kommentere undervisning for å møte hver enkelt elevs unike behov og rett til tilpasset opplæring. Dette krever innsikt i gjeldende plan- og lovverk samt bruk av studentaktive undervisningsformer og varierte arbeidsmåter.

Dette emnet setter søkelys på klasseledelse som et kjerneelement. Temaer som behandles inkluderer håndtering av atferdsproblemer, etablering av et positivt klassemiljø og kontaktlærerens rolle og kommunikasjon. Vi utforsker klasseledelse i vid forstand, inkludert etablering av et støttende læringsmiljø, fremme samarbeid mellom elever og mellom elever og lærere, samt styrking av læringsfellesskapet. Dette inkluderer også vurderingen av kontaktlærerens rolle og betydningen av en kommunikasjonsstil som bidrar til å skape et godt læringsmiljø

Gjennom dette emnet oppfordres studentene til å reflektere over og diskutere ulike aspekter ved klasseledelse og hvordan dette vil forme deres fremtidige rolle som lærer i en stadig mer utfordrende skolekontekst.

Temaer som vil bli tatt opp:

• skolens samfunnsmandat

• skolens lover, planverk og verdigrunnlag

• skolen som organisasjon

• skolehistorie

• grunnleggende ferdigheter

• varierte vurderingsformer

• varierte arbeidsmåter

• didaktikk

• tilpasset opplæring

• danning, herunder tverrfaglige temaer

• klasseledelse

• kontaktlærerfunksjonen

• kommunikasjon

• profesjonsetikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om didaktikk som en av lærerprofesjonens kjernekunnskaper og et redskap som lærere benytter når lærere planlegger, gjennomfører, vurderer, begrunner og kommenterer undervisning
 • har kunnskaper om skolens samfunnsmandat, lover, planverk og forskrifter som gir føringer for skolens virksomhet og læreres undervisning
 • har kunnskaper om varierte arbeidsmåter og vurderingsformer, i henhold til skolens plan- og lovverk
 • har kunnskaper om hvordan lærere kan lede læreprosesser i en elevgruppe
 • har kunnskaper om kommunikasjon som et viktig redskaper for å fremme et godt læringsmiljø
 • har kunnskaper om læreprofesjonens yrkesetiske rammeverk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere, begrunne og kommentere undervisning med utgangspunkt i læreplan og forskning om undervisning og læring
 • kan analysere læreplanverket og utvikle egne planer basert på opplæringens verdigrunnlag, prinsipper og generelle mål for opplæringen
 • kan anvende varierte arbeidsmåter og vurderingsformer som forutsetning for å skape motivasjon og læringsglede i undervisningen
 • kan lede læreprosesser som fremmer læring i en variert og mangfoldig elevgruppe
 • kan bruke kommunikasjon som et redskap til å etablere et godt læringsmiljø for elever i skolen
 • kan kommunisere og samhandle med elever, foresatte og kollegaer i tråd med lærerprofesjonens yrkesetiske rammeverkGenerell kompetanse

Kandidaten

 • har en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan, sammen med andre, videreutvikle egen kompetanse og bidra til medstudenters utvikling

Forkunnskapskrav

LPRA10 Observasjonspraksis, LPRA20 Følgepraksis del 1, LPRA30 Følgepraksis del 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 25 Minutter Bokstavkarakterer Presentasjonsverktøy og støtteark

Muntlig eksamen bestående av 10 minutters presentasjon av et praksisrelatert tema som kandidaten har forberedt i forkant av eksamenen og 15 minutter med spørsmål fra sensorene. Spørsmålene fra sensorene vil både være tilknyttet presentasjonen og emnets læringsutbytteformuleringer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En individuell fagtekst, Deltakelse i undervisning 75%

Den individuell fagtekst skal være på 1700 ord +/- 10 %. Studentene får utdelt oppgave to uker før innlevering. Fagteksten leveres før praksis. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Eksamenstemaet er forankret i praksis. Det stilles derfor krav om at studentene må ha gjennomført og bestått veiledet praksis på lektorprogrammet for å gå opp til avsluttende eksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Runar Vathne

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

I lektorutdanningens pedagogikkemner er det lagt opp til både fellesundervisning og undervisning i seminarer (smågrupper). Undervisningen vil veksle mellom formidling og studentdeltakelse. Undervisningsformene og arbeidsmåtene har som hensikt å fremme studentenes læring i henhold til læringsutbyttene, samt gjenspeile gjeldende læreplaner i grunnutdanningen.

Eksempler kan være deltaking gjennom mikroundervisning, læreplananalyser og analyse av caser, student-student-læring, omvendt undervisning, samarbeidslæring i grupper, framlegg, aktiv bruk av digitale ressurser via læringsplattformen Canvas og vurdering av hverandres arbeid. Eksempler i henhold til læreplanverket i grunnopplæringen kan være prosjektarbeid, arbeidsplaner, varierte vurderingsformer og planlegging av undervisning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111_1) 15

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto