Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

Studentene skal utvikle didaktisk kompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU144

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet inneholder forhold knyttet til profesjonsutøvelsen som lærer i matematikk. Emnet gir studenten grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i matematikk forankret i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten

 • kjenne til og reflektere over innholdet i norske lærerplaner
 • kjenne til resultatene fra de store, internasjonale undersøkelsene med relevans for matematikk, samt nasjonale prøver
 • ha kunnskap om IKT i matematikkundervisningen, og kunne utnytte digitale og elektroniske ressurser
 • ha innsikt i elevaktive arbeidsformer i matematikk
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til matematikk
 • ha kunnskap om typiske misoppfatninger og faglige utfordringer for enkelte elevgrupper

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne analysere læreplaner og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kunne tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger
 • kunne lede elever i et læringsfelleskap der bruk av varierte arbeidsmetoder fremmer elevens sosiale og faglige utvikling

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten

 • kunne begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner
 • Kunne reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og fagetiske utfordringer i matematikk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jarle Sæbø

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Praksiskoordinator:

Asta Midttun

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto