Teknisk sikkerhet (RIS520)

Emnet beskriver hendelseskjeden fra lekkasje til brann/eksplosjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

RIS520

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet tar for seg scenarieutviklingen fra lekkasje av brennbare stoffer til at branner og eksplosjoner oppstår og utvikler seg. Eksperimenter som omhandler antennelse, brann og eksplosjon blir beskrevet og visualisert, noen ved hjelp av video. Emner som tas i betraktning, er:

  • Eksempler på ulykker og hendelser
  • Viktige begreper så som flammepunkt, brennbarhetsgrenser, minimum tennenergi etc.
  • Forklaring av fysikken og kjemien til lekkasjer, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • Beskrivelse av konsekvenser av ulykkeshendelser
  • Tiltak og barrierer mot ulykker
  • Enkle analytiske teknikker

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet vil studenten ha

  • generell kompetanse om brennbare gasser og væsker og utvalgte egenskaper som er relevante for sikkerhet
  • kunnskap om fenomener som lekkasje, spredning, antennelse, brann og eksplosjon
  • ferdigheter knyttet til å utføre enkle konsekvensanalyser for hendelser som beskrevet ovenfor

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i matematikk, fysikk og termodynamikk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Følgende dokumenter referert i pensumoversikten er tillatt å ta med til og bruke på eksamen:* artikkelen av Kuchta,* Handbook for Fire Calculations in the Process Industries* Gasseksplosjonshåndboken Verken handouts (kopier av forelesninger) eller øvinger løst i løpet av kurset kan benyttes på eksamen. Ta med en standard kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
En obligatorisk øving må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jan Roar Bakke

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Fire timers forelesning pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Teknisk sikkerhet (MOS230_1) 10

Åpent for

Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Risk Analysis - master i teknologi
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto