Risiko og samfunnssikkerhet (SAM505)

Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget samfunnssikkerhet. I emnet tas det utgangspunkt i grunnleggende teorier om forvaltning, regulering og samfunnssikkerhet. Det vil bli gitt innføring i hvordan samfunnssikkerhet som begrep og forvaltningspraksis har utviklet seg i Norge, og hvordan samfunnssikkerheten er knyttet til forebygging, beredskap og krisehåndtering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM505

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet tas det utgangspunkt i grunnleggende teorier om forvaltning, regulering og samfunnssikkerhet. Det vil bli gitt innføring i hvordan samfunnssikkerhet som begrep og forvaltningspraksis har utviklet seg i Norge, og hvordan samfunnssikkerheten er knyttet til forebygging, beredskap og krisehåndtering. Kurset legget vekt på at samfunnssikkerhet handler både om å håndtere naturlige hendelser og menneskeskapte trusler; herunder klima, digitalisering og ondsinnede, villede handlinger. Det blir også gitt innføring i organisasjonsteori som viser hvorfor ulykker skjer og hvordan de kan forebygges i komplekse organisasjoner og teknologiske systemer, og hvordan dette tas opp i teorier om risikostyring på organisasjonsnivå og samfunnsnivå.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten skal kunne gjøre rede for

 • Hva samfunnssikkerhet er, hvordan det forvaltes i Norge og hvordan samfunnssikkerheten har utviklet seg og praktiseres i Norge.
 • At samfunnssikkerhet omhandler forebygging og beredskap mot naturlige hendelser og menneskeskapte trusler.
 • Sentrale begreper og teorier om risikostyring på samfunnsnivå (Risk governance) og samfunnssikkerhet.
 • Hvordan samfunnssikkerhet kan styres gjennom myndighetenes risikovurdering, risikokommunikasjon og risikostyring.
 • Hvordan myndighetene i styring og forvaltning av samfunnssikkerhet skaffer seg kunnskap om befolkningens oppfatninger og persepsjoner om risiko.
 • Teorier om organisatoriske ulykker og risiko i komplekse teknologiske systemer.
 • Hvilke forhold som bidrar til at ulykker skjer, og hvordan vi kan unngå uønskede hendelser i organisasjoner og samfunn.

Studenten skal

 • Kunne drøfte og reflektere over sentrale begreper og teorier innenfor faget samfunnssikkerhet.
 • Kunne anvende disse begrepene og teoriene i praktiske øvelser, dvs. prosjektoppgaver.
 • Ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av forholdet mellom teori, metode og analyse innenfor fagområdet.

Studenten skal

 • Ha tilegnet seg god generell forståelse av faget risikostyring og samfunnssikkerhet.
 • Ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse for å ta spesialiseringsretningene i masterutdanningen innen samfunnssikkerhet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 2/5 12 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 3/5 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingen i emnet består av en prosjektoppgave i gruppe og en skriftlig eksamen. Begge deler må være bestått for at man skal få en samlet karakter i emnet.Prosjektoppgaven skal gjennomføres som gruppearbeid hvor en gruppe normalt består av 5 medlemmer. Hvert medlem i prosjektgruppen signerer kontrakt som skal være retningsgivende for samarbeidet.Temaet for prosjektoppgaven utformes i samarbeid med faglærer og må være godkjent innen 1. september. Innlevering er 1. desember.Gruppeveiledning vil bli gitt utenfor ordinær undervisning.Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning*Skriftlig eksamen er digital.*Forutsatt at det ikke skjer endringer i pensum eller vurderingsform.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Noe av undervisningen vil bli gitt på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risiko og samfunnssikkerhet (MSA115_1) 10

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS' Etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto