Granskingsmetodikk (SAM600)

Emnet gir en innføring i hvordan ulykker granskes, med spesielt fokus på ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM600

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Hovedfokus i emnet er ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking, der følgende tema blir vektlagt: hvorfor ulykker bør granskes, hva en ulykke er, årsaker til ulykker, teorier om ulykker og sikkerhet, ulykkesmodeller til bruk i gransking, vanlige analysemetoder (bl.a. MTO og STEP), regelverkskrav relevant for ulykkesgranskinger, granskingsprosessen, praktisk gjennomføring av granskinger, typiske utfordringer ved granskinger, informasjonsinnhenting, intervju og vitnepålitelighet.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

  • Ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker.
  • Granskingsprosessen og gjennomføring av ulykkesgranskinger.
  • Analysemetoder som er vanlig å benytte i granskinger.
  • Ulykkesgranskingens rolle i sikkerhetsarbeidet og hvordan granskinger kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring.

Ferdigheter:

  • Kunne vurdere sterke og svake sider ved ulike ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker, samt vanlige analysemetoder til bruk i granskinger.
  • Kunne bruke disse modellene, teoriene og metodene til å forstå ulykkesgranskinger og løse granskingsrelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse:

  • Kunne analysere hvordan ulykkesmodeller og -teorier påvirker granskingsprosessen og konklusjoner om årsak til ulykker.
  • Kunne analysere hvordan utfordringer ved gjennomføring av ulykkesgranskinger påvirker granskingsprosessen.
  • Kunne kommunisere skriftlig og muntlig om granskingsrelaterte problemstillinger, analyser og konklusjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/2 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 1/2 Bokstavkarakterer

Både prosjektoppgave og muntlig eksamen vurderes med graderte karakterer (A-F). Hver av delene teller 50 % av sluttkarakter og må begge være bestått for å få karakter i emnet.Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 3-5 personer og har en varighet på 3 måneder. Alle hjelpemidler tillatt.Muntlig eksamen gjennomføres individuelt og har en varighet på inntil 20 minutter. Ingen hjelpemidler tillatt.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Morten Sommer

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Kombinasjon av forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og prosjektarbeid med veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Granskingsmetodikk (MTS110_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto