Vitenskapsteori og metode (TOL170)

Dette emnet gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsteori og metode. Emnet fokuserer videre på sammenhengen mellom etikk, design og praktisk forståelse av kunnskapsinnhenting. Emnet består av tre hovedområder: vitenskapsteori og etikk, samt kvantitative- og kvalitative forskningsmetoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL170

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvalitativ og kvantitativ metodologi samt forskningsetikk. Bare et fåtall av de som tar dette emnet kommer til å ha forskning som yrke. Mange vil imidlertid i sitt yrkesliv og i fritidsaktiviteter ha bruk for å vite hvordan vi skal etablere en god forståelse for sosiale fenomener i organisasjoner vi er en del av og hvor vanlig slike fenomener er. Emnet gir således om ulike måter å forstå den verden vi er en del av. I vitenskapsteori og etikk legges det vekt på hva som kjennetegner vitenskapelig arbeid og på grunnlaget for den forståelsen som utvikles i løpet av forskningsprosessen. Ulike forskningstradisjoner i kvalitative og kvantitative metoder vil bli diskutert. Det legges vekt på å gjøre studentene i stand til selv å kritisk velge, analysere og bruke forskningsmetoder i sitt arbeid. Spørsmål som omhandler validitet, reliabilitet og forskningsetikk blir drøftet. Sentrale sider ved det å være forsker blir også problematiserte. Ved kursslutt skal studentene ha tilegnet seg kompetanse i å utvikle et design for å kunne gjennomføre et eget forskningsprosjekt med relevant metode der de viser forskningsetisk forståelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • Krav til vitenskapelig arbeid
 • Etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsarbeider
 • Det indre samspillet mellom tema / problemstilling, forskingsspørsmål, metodeverktøy og formidlingsmåte
 • Ulike typer av kvalitative og kvantitative metoder

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i:

 • Vurdere egen og andres forskning kritisk ut fra forskningsetiske kriterier
 • Kunne utvikle tema, problemstillinger, data innsamling og analyser
 • Evne å gjennomføre enkle prosjekter etter metodebaserte prosedyrer
 • Kunne lese og analysere fagtekster på en reflektert og innsiktsfull måte
 • Kildekritikk - evaluering av informasjonskilder
 • Beskrive, analysere og vurdere gode og svake sider ved forskingsgenerert kunnskap, inkludert eget arbeid

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • Vurdere egen og andres forskning kritisk ut fra forskningsetiske kriterier
 • Utvikling av et design for egen bacheloroppgave
 • Forståelse av hvorfor ulike faggrupper og tradisjoner har utviklet alternative kunnskaper og meninger

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Skriftlig eksamen kan besvares enten på norsk eller engelsk.Digital eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave (individuell eller i gruppe)

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet gjennomføres som forelesinger og gruppearbeid. Emnet forutsetter selvstendighet, hvor studentene deltar i undervisning og jobber med utvikling av design for tenkt bacheloroppgave.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto