Risikosamfunnet (BYS100)

Emnet gir en innføring i samspillet mellom risiko, sikkerhet og samfunnsutvikling. Det fokuseres på hvordan psykologiske, sosiale, institusjonelle og kulturelle faktorer påvirker opplevd risiko og responser. Videre blir det lagt vekt på å beskrive samfunnsmessige sikkerhets- og styringsutfordringer knyttet risikoer som blant annet urbanisering, teknologiske endringer, klimaendringer, pandemier, terror.  Emnet gir en introduksjon til sentrale begrep og teorier innen samfunnssikkerhet- og risikostyring.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYS100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sentrale begreper:

Risiko, sikkerhet, usikkerhet, risikopersepsjon, sosial risikoforsterking/ demping, risikoanalyse, tillit,  sårbarhet, risikosamfunnet, risikokommunikasjon

Noen tema som vil bli belyst:

 • Sammenhenger som ligger til grunn for utsagn som at "risikosamfunnet" har avløst "industrisamfunnet".
 • Hvordan effekter av moderne risikoer og trusler kan overskride grenser mellom stater, geografiske områder, kjønn, klasse og kulturer i større grad enn før, og konsekvensene av disse.
 • Forskjellen på eksperters og lekfolks vurdering av ulike typer risikoer
 • Hvilke faktorer som påvirker hvordan individer oppfatter risiko og hvordan ulike aktørers kommunikasjon påvirker vår fortolking av risiko
 • Betydningen av tillit i samfunnssikkerhets- og risikostyringsarbeidet
 • Ulike typer risikoer og implikasjoner for arbeidet med risikoanalyse- og styring

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha kjennskap til og forstå:
 • Sentrale begrep og teorier og innen samfunnssikkerhet og risikostyring
 • Hvordan globalisering, urbanisering, teknologiske og sosio-kulturelle endringer påvirker risiko og sikkerhet i samfunnet og vår forståelse av farer og trusler
 • Hvordan risiko påvirkes, formes og omformes i et dynamisk samspill mellom vitenskap, myndigheter, institusjoner, media og lekfolk
 • Hvordan eksperter og lekfolk forstår og vurderer ulike typer risikoer
 • Gjøre rede for på hvilke måter psykologiske, sosiale, institusjonelle og kulturelle faktorer påvirker opplevd risiko og responser
 • Gjøre rede for ulike måter å forstå og analysere risiko på
 • Kunne diskutere sentrale utfordringer i arbeidet med risikoer preget av høy grad av kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet  

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisbet Fjæran

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto