Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL3121

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i emnet kan deles i to hoveddeler som begge er knyttet til problemløsning. Den første delen handler om problemløsning som metode for å utvikle matematisk forståelse. Her vil studentene selv arbeide med å løse matematiske problemer, reflektere over prosessen og hvordan dette kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i matematikk. I den andre delen er fokuset på problemløsende tilnærming til matematikkundervisning. Denne delen består av en teoretisk del hvor studentene leser og diskuterer litteratur knyttet til bruk av problemløsning i matematikkundervisningen, samt en praktisk del hvor studentene får mulighet til å utvikle evnen til å lede matematikkundervisning med en problemløsende tilnærming i praksis. Her inngår det at studentene skal gjennomføre en Lesson Study-syklus i praksisopplæringsperioden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten ha avansert kunnskap om:

  • elevers læring gjennom problemløsning
  • problemløsning som tilnærming til å utvikle egen matematisk forståelse
  • problemløsende tilnærminger til matematikkundervisning

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne utvikle og vurdere problemløsningsoppgaver med tanke på muligheter og krav
  • kunne arbeide selvstendig med problemløsning i matematikk og reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess
  • kunne vurdere og bruke relevante digitale verktøy i problemløsning
  • kunne legge til rette for elevers læring gjennom problemløsning i en undervisningssituasjon

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten:

  • kunne lese og analysere akademiske tekster, samt analysere eksisterende teorier fra det matematikkdidaktiske fagfeltet
  • kunne bruke Lesson Study som metode for å utvikle seg selv som lærer i et profesjonsfellesskap

Forkunnskapskrav

MGL1112 Matematikk 2 (1.-7. trinn)

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og logg

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 3/5 30 Minutter Bokstavkarakterer
Logg 2/5 Bokstavkarakterer

Problemløsningslogg, individuell. Omfatter arbeid med 5-7 problemer over tid (gjennom semesteret) der problemløsningsprosessen blir dokumentert. (40%) Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter. (60%)Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig paper, 70 % obligatorisk tilstedeværelse

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

Paper knyttet til utvikling av problemløsende tilnærming til matematikkundervisning gjennom Lesson Study. (må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen)

Obligatorisk gruppepresentasjon av Lesson Study-paper. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner.

​Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av Lesson Study-paperet i bearbeidet form. Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eva-Maria Reich

Faglærer:

Reidar Mosvold

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Praksiskoordinator:

Kitty Marie Garborg

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper).

Praksis

Praksis 15 dager.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto