Hopp til hovedinnhold

Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL3700)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL3700

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som kan bidra til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan skolen kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.

Emnet er et valgemne for de som ønsker å skrive sin masteroppgave i spesialpedagogikk på grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Forhold som fremmer positiv sosial og emosjonell utvikling, samt evne til å takle utfordringer
  • Forhold som kan gjøre barn og unge emosjonelt og sosialt sårbare
  • Lære om forskningsprosessen innen kvalitative og kvantitative metoder og hvordan disse metodene anvendes i forskningen i spesialpedagogikk og pedagogikk

Ferdigheter

Kandidatene skal kunne:

  • identifisere barn i skolen som viser sosial og emosjonell sårbarhet og beskrive hvordan læringsmiljøet i skolen best kan tilrettelegges for disse elevene, både på individ- og systemnivå.
  • beskrive hvordan en kan stimulere utvikling, selvregulering og adekvate mestringsstrategier hos slike barn og unge
  • kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk

Generell kompetanse

Kandidatene skal:

  • kunne vise forståelse av hva sosial og emosjonell sårbarhet innebærer og hva som kan være risikofaktorer for denne type vansker
  • kunne vise kunnskap om å forebygge, avdekke og avhjelpe sosial og emosjonell sårbarhet og legge best mulig til rette for læring for barn/elever med denne type vansker
  • kunne identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger i fagets forskning og i eget forskningsarbeid
Forkunnskapskrav
MGL1500 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Skriftlig hjemmeeksamen på 4500 ord,+/- 10%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Individuell presentasjon, Analyse av to fagtekster, 70 % obligatorisk tilstedeværelse

70 % obligatorisk tilstedeværelse i undervisning.

En 10 minutters individuell presentasjon i tilknytning til ett av emnets tema. Det skal foreligge et sammendrag på 500 ord, (+/- 10%) i tilknytning til presentasjonen. Det gis 1 timers veiledning i gruppe i tilknytning til utarbeidelse av presentasjonen.

En analyse av to vitenskapelige artikler, som presenteres i en skriftlige grupperapport på 3000 ord +/- 10%. Analysene skal presenteres og deltakelse i framleggene er obligatorisk. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Lene Vestad
Emneansvarlig: Ida Risanger Sjursø
Emneansvarlig: Ida Risanger Sjursø
Studiekoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner, artikkelanalyser og casediskusjoner.
Emneevaluering
Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto