Hopp til hovedinnhold

Engelsk fagdidaktikk del 2 PPU132

Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU132

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Formålet med emnet er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, elevautonomi, læringsstrategier, multispråklighet, ekstramural engelsk, tverrfaglig arbeid i engelsk, tekstforståelse, tilpasset engelskundervisning, kultur- og litteraturundervisning, lesing, prosessorientert og sjangerbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om

 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig, skriftlig og digital kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe interkulturell læring og forståelse
 • ulike typer vurdering av muntlig og skriftlig språkkompetanse og vokabular
 • forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • ulike læremidler og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan elevautonomi og ulike læringsstrategier kan fremme elevens språkutvikling

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • analysere og bruke gjeldende læreplan til å planlegge forskingsbegrunnet engelskundervisning, og å lage egne lokale planer basert på denne
 • planlegge forskningsbegrunnet engelskundervisning, også digital, og gjennomføre og reflektere over denne
 • skape trygge språklæringsmiljø og fremme motivasjon blant elevene
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • fremme variert og tilpassa språkundervisning
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • videreutvikle egen forskningsbegrunnet engelskundervisning gjennom vedvarende refleksjon
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål i engelskfaget
 • reflektere over og videreutvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse med tanke på å fremme elevenes språklæring
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Oppgave på 3000-3500 ord, skrevet på engelsk
• studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
• problemstillingen må godkjennes av faglærer
• studentene skal ha veiledning
• engelsk språkkompetanse og akademisk skriving blir vurdert, i tillegg til kritisk refleksjon og integrering av engelsk fagdidaktisk teori og praksis

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent problemstilling for skriftlig hjemmeoppgave i form av skriftlig innlevering av to oppgaver, Skriftlig innlevering av to oppgaver

Skriftlig innlevering av to praksis- og klasseromsrelaterte oppgaver

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Faglærer: Marte Handal
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer
En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto