Hopp til hovedinnhold

Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 PPU134

Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PPU134

Versjon

1

Vekting (Sp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold
Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).  Emnet vil kombinere refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunnsfaget særlig knyttet til temaene medborgerskap og demokratisk kompetanse.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i samfunnsfag, samt læremidler i undervisningen, inkludert digitale læremidler 
  • kunne analysere faglige utfordringer i samfunnsfag, særlig knyttet til samfunnskunnskap og geografi

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i samfunnsfag med og uten teknologiske/digitale hjelpemidler, særlig knyttet til medborgerskap og demokratisk kompetanse

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne reflektere over og kontinuerlig forbedre sin faglige klasseromspraksis og styrke undervisningen i samfunnsfag
  • kunne analysere og formidle avansert innhold knyttet til medborgerskap og demokratisk kompetanse og kunne kommunisere dette til elever og kolleger
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig fremføring 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Power-point, lysark e.l.

Muntlig vurdering på inntil 30 minutter.Hver student skal holde en muntlig presentasjon for faglærere på rundt 20 min. Deretter kan oppfølgingsspørsmål stilles. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i et utprøvd undervisningsopplegg under en praksisperiode.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk arbeidskrav
Det er et obligatorisk arbeidskrav som går ut på å skrive en refleksjonstekst om demokrati og medborgerskap i skolen. Oppgaven skal ha et omfang på 1000 ord (+/- 10%). Vurdering godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen. Om oppgaven ikke blir godkjent første gang har studenten ytterligere ett forsøk.
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anja Helen Steinsland
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Studentane er med og evaluerer emnene i henhold til UiS sitt kvalitetssystem
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto