Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

Dette kurset fokuserer på det komplekse forholdet mellom klimaendringer, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling. Spesiell vekt legges på å forstå dilemmaer relater til global mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i lys av bærekraftig utvikling. Kurset fremhever hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer og hvordan kriser, risiko og (u)bærekraftig utvikling henger sammen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM550

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette kurset fokuserer på forholdet mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling, med særlig fokus på forholdet mellom mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i kontekst av et klima i endring. Kurset diskuterer kritiske utfordringer innen sårbarhet i samfunnet, tilpasning til gradvis og brå endring, samt tilbud, etterspørsel og tilgang til naturresurser. Kurset tar dermed sikte på å legge til rette for forståelse for motstridende og konkurrerende forklaringsmodeller og dagsordener i fagområdet. Studentene vil dermed få større forståelse for forholdet mellom bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet i forhold til klimaendring, inkludert dilemmaer og motsetninger mellom og innenfor disse områdene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • om nøkkelbegreper i samfunnssikkerhet, som risiko, sårbarhet, motstandskraft, kriser og katastrofer.
 • om betydningen av nye sikkerhetsobjekt, herunder mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet, inkludert klimasikkerhet.
 • om hvordan kriseforebygging og bærekraftig utvikling, eller fravær av det, påvirker hverandre gjensidig.
 • om viktige dilemmaer, usikkerhetsmomenter og utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet, risiko, kriser og bærekraftig utvikling, særlig i lys av nexuset mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet.
 • om hvordan man kan benytte et Disaster Risk Reduction (DRR) perspektiv for å analysere kriser og risiko.

Ferdigheter:

 • studenten skal kunne reflektere kritisk over rådende paradigmer i samfunnssikkerhet og DRR, med sikte på å utvikle en større forståelse for hvordan kriseforskning kan analyseres og problematiseres i lys av ulike makroteoretiske perspektiv.
 • studenten skal kunne benytte relevante DRR-verktøy og -rammeverk for å analysere forholdet mellom risiko, sårbarhet, eksponering og kriser.
 • studenten skal kunne tilnærme seg spørsmål om mat, vann, energi og miljøsikkerhet fra et nexusperspektiv, og se dette i forhold til samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse:

 • studenten skal utvikle en forståelse for hvordan energi, energitransisjoner og energisikkerhet er knyttet til spørsmål om mat-, vann- og miljøsikkerhet, med viktige implikasjoner for bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet.
 • studenten skal lære å benytte og veksle mellom ulike makroteoretiske perspektiv på studier av komplekse problemstillinger preget av høy usikkerhet.
 • studentene skal bli bedre rustet til å engasjere seg i kritiske diskusjoner, rapporter og prosjekter om årsakssammenhenger hva gjelder risiko og kriser.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppeprosjekt 1/1 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Essay
Studenten må ha gjennomført følgende oppgaver for å gå opp til eksamen: Delta aktivt i gruppearbeid, skrive sammendrag av 1-2 artikler på pensum og presentere skriftlig arbeid til de andre studentene

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, prosjektveiledning, presentasjoner og hverandrevurdering

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Energy, Societal Safety and Sustainable Development (MSA265_1) 10

Åpent for

Emnet er åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavanger sine ordinære masterprogram (ikke UiS etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto